Ainekeskus 2017-03-28T15:28:56+00:00

Kursus “Loodusesse minna on väga lihtne”. 
TARTUS teisipäeval, 11. aprillil 2017. a kl 10.00-15.00 aadressil Veski 69
—–
Kursus “Kuidas laduda vastupidavat keeleõppe vundamenti 2”.
TARTUS neljapäeval, 13. aprillil 2017. a kl 11.00-16.00 aadressil Veski 69
TALLINNAS neljapäeval, 20. aprillil 2017. a kl 10.00-15.00 aadressil Pärnu mnt 67 (Perekonnaseisuameti õuemaja)
—-
Kursus “Matemaatika ja mõtlemine”.
TARTUS kolmapäeval, 19. aprillil 2017. a kl 10.30-14.45 aadressil Veski 69
—-
Kursus “Meetodid mõtestatud terviku loomiseks kooliaasta lõppedes”
TALLINNAS teisipäeval, 25. aprillil 2017. a kl 10.30-16.00 aadressil Pärnu mnt 67 (Perekonnaseisuameti õuemaja)
—–
Kursus  “Põhikooli bioloogia õpetamisega seotud küsimusi”
TALLINNAS kolmapäeval, 26. aprillil 2017. a kl 10.30-15.30 aadressil Pärnu mnt 67 (Perekonnaseisuameti õuemaja)
—-
Kursus “Õppemängud ja mängulised ülesanded algklasside matemaatikas”
TALLINNAS neljapäeval, 27. aprillil 2017. a kl.11.30- 15.00 aadressil Veski 69
—–
Kursus  “Aktiivõppemeetodid matemaatikas”.
TULEMAS KURSUS – TALLINNAS  2017. a kl 10.30-15.00 aadressil Pärnu mnt 67 (Perekonnaseisuameti õuemaja)
TULEMAS KURSUS – TARTUS 2017. a kl 10.30-15.00 aadressil Veski 69


Kursus “Loodusesse minna on väga lihtne”

TARTUS teisipäeval, 11. aprillil aadressil Veski 69. Registreerida vormil https://goo.gl/forms/qGXfNdyRuNH4Xu9u2

Kellele: I ja II kooliastme (1.-6. klass) õpetajad, klassiõpetajad
Millest:
Looduse tundmaõppimiseks tuleb kõigepealt loodusesse minna. Esialgu lihtsalt vaadata ja kuulata, üllatuda ja uurida. Ei ole õiget ega valet küsimust, ei ole õpikust võetud vastuseid, sest päriselus on kõik alati kordumatu. Seosed ja seadused annavad endast märku alles pärast korduvat kogemist.
Mõtleme koos, mis teeb loodusretke selliseks, et saab vahetult kogeda ja ise avastada ning linna tagasi jõudes on midagi hinges või mõttes, kust järgmine kord edasi minna. Kuidas tekivad seosed ja kujuneb avar ja kogemusel põhinev loodustunnetus.
Õpiväljundid: kursusel osalenu
– teab ja teadvustab eakohasuse printsiibi ja vaatlusoskuse olulisust- teab, mis on ruumiline mõtlemine
– oskab hinnata uudishimu ja küsimusi

Lektorid: Silja Pihelgas ja Anu Parts
Maht 6 AK
Kursuse osalustasu 65€ sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi

nb! Kõik kursusel osalejad saavad osalustõendi. AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 4-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Info:
e-post:
tel: 5854 8313

———————
Kursus “Kuidas laduda vastupidavat keeleõppe vundamenti 2”

TARTUS neljapäeval, 13. aprillil aadressil Veski 69. Registreerida vormil https://goo.gl/forms/dN50o9B3avaqufI93
TALLINNAS neljapäeval, 20. aprillil aadressil Pärnu mnt 67 (Perekonnaseisuameti õuemaja). Registreerida vormil https://goo.gl/forms/tphrnYwNCsoBPeax1

Kellele: I ja II kooliastme inglise keele õpetajate täiendkoolituskursus
Millest:
* 21. saj kool, õppekava ja lõiming
* hääldamine (sõnarõhk, intonatsioon)
* töö tekstiga (lugemine, kirjutamine), ülesannete koostamine
* digivahendite kasutamine, tekstide koostamine
* suhtlemismängud
* grammatika (ja ülesanded) algajale (neile, kes soovivad)
Õpiväljundid: kursusel osalenu
– analüüsib oma õpetamisstrateegiaid ja õppevara (toetudes riikliku õppekava nõuetele) NB! algklasside ainekava
– demonstreerib võtteid inglise keele sõnarõhu ja intonatsiooni õpetamiseks
– koostab oma õpilaste vajadustest ning õppekavast lähtuvaid ülesandeid ja teste (s.h digivahenditega kasutamiseks)
– organiseerib õpilaste võimetest lähtuvaid suhtlemismänge
– selgitab inglise keele grammatika aspekte (ajavormide kasutamine, abitegusõnad, sõnajärg)
Osalejatel palun kaasa võtta sülearvuti (et saaks koos ülesandeid / teste koostada) ja võimaluse korral ka üks kasutusel olev õpik.

Lektor: Merike Saar
(Merike Saar on Tallinna Prantsuse Lütseumi õpetaja-metoodik, mitmesuguse inglise keele õppevara autor)
Maht 6 AK
Kursuse osalustasu 65€ sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi

nb! Kõik kursusel osalejad saavad osalustõendi. AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 4-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Info:
e-post:
tel: 5854 8313

———————
Kursus “Matemaatika ja mõtlemine”

TARTUS kolmapäeval, 19. aprillil aadressil Veski 69. Registreerida vormil https://goo.gl/forms/nhSIlicAq6nciUUX2

Kellele: klassiõpetajad
Millest:
* Tunni ülesehitus. Erinevad õpistiilid ja nendega arvestamine tunni planeerimisel
* Aktiivõppemeetodid ja rühmatööd algklassides. Lapse õppimine läbi mängu
* Loogilise mõtlemise arendamine ja seoste loomine matemaatika õppimisel
* Erinevaid võtteid peastarvutamisel ja korrutustabeli õppimisel
* Mitmesugused matemaatilised trikid
* Matemaatika seostamine elu ja ümbritseva keskkonnaga
* Põhikooli matemaatikaõpetaja soovitusi klassiõpetajale

Lektor: Malle Saks
(Malle Saks on Tartu Erakooli õpetaja-metoodik, matemaatikaõpetaja ning kirjastuse Avita matemaatika toimetaja, mitmesuguse matemaatikaalase õppevara autor)
Maht 6 AK
Kursuse osalustasu 65€ sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi

nb! Kõik kursusel osalejad saavad osalustõendi. AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 4-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Info:
e-post:
tel: 5854 8313

———————
Kursus “Meetodid mõtestatud terviku loomiseks kooliaasta lõppedes”

TALLINNAS teisipäeval, 25. aprillil aadressil Pärnu mnt 67 (Perekonnaseisuameti õuemaja). Registreerida vormil https://goo.gl/forms/pjSGEuOo65nhHXoy1

Kellele: klassiõpetajad, aineõpetajad, klassijuhatajad
Millest:
* teadlikult juhitud lõpetamistegevustes peituv potentsiaal õpilaste ja õpetaja jaoks
* õpetaja kui grupijuhi olulised tegevused klassiga tegevust lõpetades
* praktilised meetodid omandatust ja kogetust kokkuvõtte tegemiseks
Õpiväljundid: kursusel osalenu
– on teadvustanud grupiprotsessi tervikus lõpetamise faasi olulisust ja selles peituvaid võimalusi
– on reflekteerinud ja täiendanud oma teadmisi grupijuhi oskustest mõtestatud kokkuvõtete tegemiseks
– on rikastanud oma professionaalset “tööriistakohvrit” vähemalt 5-7 meetodiga, neid koolituse käigus rakendanud ja reflekteerinud

Lektor: Ene Velström
Maht 6 AK
Kursuse osalustasu 65€ sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi

nb! Kõik kursusel osalejad saavad osalustõendi. AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 4-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Info:
e-post:
tel: 5854 8313

———————
Kursus “Põhikooli bioloogia õpetamisega seotud küsimusi”

TALLINNAS kolmapäeval, 26. aprillil aadressil Pärnu mnt 67 (Perekonnaseisuameti õuemaja). Registreerida vormil https://goo.gl/forms/svMHgUW909paBRC62

Kellele: Põhikooli III kooliastme bioloogia õpetajad. Oodatud on ka teiste ainete õpetajad, kes bioloogiaõpetajana tegutsevad.
Millest:
* millised põhikooli bioloogia ainekava teemad on mõttelised keskpunktid
* kuidas teha valikuid
* kuidas toetada õppijat õpiväljundite saavutamisel
Õpiväljundid:
* teab, millest lähtudes teha valik õppekava teemade osas
* oskab selgitada õppijale tööjuhise sisu loodusteaduses
* on kogenud õppimist aktiivõppe kaudu

Lektor: Anu Parts
Maht 6 AK
Kursuse osalustasu 65€ sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi

nb! Kõik kursusel osalejad saavad osalustõendi. AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 4-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Info:
e-post:
tel: 5854 8313

———————
Kursus “Õppemängud ja mängulised ülesanded algklasside matemaatikas”

TALLINNAS neljapäeval, 27. aprillil aadressil Pärnu mnt 67 (Perekonnaseisuameti õuemaja). Registreerida vormil https://goo.gl/forms/V8ICQ7KHnjN5UE9v2

Kellele: Põhikooli I ja II kooliastme õpetajad
Millest:
Uus õppekirjandus annab võimaluse vaadata õpetamisele uuest vaatevinklist. Koolitusel tutvustatakse erinevaid ülesannete tüüpe ja õppemänge, mis on abiks nii uue õppimisel, õpitu kordamisel kui seostamisel

Lektor: Kaja Belials
Maht 4 AK
Kursuse osalustasu 59€ sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi

nb! Kõik kursusel osalejad saavad osalustõendi. AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 4-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Info:
e-post:
tel: 5854 8313

——————
Kursus  “Aktiivõppemeetodid matemaatikas”

TALLINNAS aadressil Pärnu mnt 67 (Perekonnaseisuameti õuemaja).
TARTUS aadressil Veski 69. 

Kellele: I ja II kooliastme (1.-6. klass) õpetajad
Millest:
* tunni ülesehituse 3-faasiline mudel
* aktiivõppemeetodeid matemaatika tunni erinevates faasides
* rühmatöödest matemaatika tunnis (rühmade moodustamise võimalused, läbiviimine, tagasiside
Kogemuslik õpe: rühmatööd, lühiloengud, arutelud, praktiline harjutamine
Õpiväljundid: koolitusel osalenu
– arvestab oma tundide planeerimisel tunni ülesehituse 3-faasilise mudeliga
– oskab leida sobivaid meetodeid tunni erinevatesse faasidesse
– kogeb erinevaid aktiivõppemeetodeid
– oskab kasutada rühmade moodustamisel erinevaid võimalusi
– oskab planeerida ja läbi viia rühmatööd
– oskab saada ja anda tagasisidet rühmatöö toimumise kohta

Lektor: Malle Saks
(Malle Saks on Tartu Erakooli õpetaja-metoodik, matemaatikaõpetaja ning kirjastuse Avita matemaatika toimetaja, mitmesuguse matemaatikaalase õppevara autor)
Maht 6 AK
Kursuse osalustasu  65€ sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi

nb! Kõik kursusel osalejad saavad osalustõendi.  AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 4-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Info:
e-post:
tel: 58548313

———————

odatud on ka need