Ainekeskus 2017-05-23T15:35:53+00:00

Kursus „Lapse lugemisoskuste kujunemine: lugemiskeskkond, lugemisjooga ja koostöö lapsevanematega“
TALLINNAS kolmapäeval, 31. mail 2017. a kl. 10.00-15.00 aadressil Pärnu mnt 67 (Perekonnaseisuameti õuemaja)
—–
Kursus “Film ajalootunnis”
TALLINNAS esmaspäeval, 29. mail 2017. a kl. 10.30-13.45 aadressil Pärnu mnt 67 (Perekonnaseisuameti õuemaja)
TARTUS neljapäeval, 01. juunil 2017. a kl 10.30-13.45 aadressil Veski 69
—–
Kursus “Põhikooli bioloogia õpetamisega seotud küsimusi”
TALLINNAS neljapäeval, 08. juunil 2017. a kl 10.30-15.30 aadressil Pärnu mnt 67 (Perekonnaseisuameti õuemaja)
—-
Kursus “Ettevõtlikkuspädevust arendavad meetodid I ja II kooliastmes”
TARTUS kolmapäeval, 07. juunil 2017. a kl. 10.30-15.30 aadressil Veski 69
TALLINNAS teisipäeval, 13. juunil 2017. a kl 10.30-15.30 aadressil Pärnu mnt 67 (Perekonnaseisuameti õuemaja)
—–
Kursus “Aktiivõppemeetodid matemaatikas”.
TARTUS reedel, 09. juunil 2017. a kl. 10.30-15.30 aadressil Veski 69
—–
TULEMAS KURSUS “Õpetaja jõud ja sära: enesehoid ja eneseanalüüs”


Kursus „Lapse lugemisoskuste kujunemine: lugemisjooga, lugemiskeskkond ja koostöö lapsevanematega“

TALLINNAS kolmapäeval, 31. mail 2017. a kl. 10.00-15.00 aadressil Pärnu mnt 67 (Perekonnaseisuameti õuemaja). Registreerida vormil: https://goo.gl/forms/TYtFkDgyvjBbUern2

Kellele: Lasteaiaõpetajad ja I astme kooliõpetajad.
Millest:
* Lugemiseeldused
* Lapse lugemisprobleemide märkamine lasteaias
* Lapsevanemate nõustamine, koostöö alused ja keerulised vestlused
* Lõimitud lugemistegevused, lugemisjooga ja lastejooga
* Lugemisoskuste arengut toetav õpikeskkond
Õpiväljundid: koolitusel osalenu
* Teadvustab lapsevanematega koostöö ja nõustamise olulisust ning põhimõtteid
* Mõtestab lugemistegvuste võimalusi lasteias ja teadvustab lõimitud tegevuste olulisust
* Tutvub erinevate kaasaegsete lugemistegevuste võimalustega ning lugemisoskuste arengut toetava keskkonna loomise põhimõtetega lasteaias
* Kogeb praktiliselt erinevaid võimalusi, kuidas lõimitult lugemistegevusi lasteias läbi viia (sh lastejoogal põhinev lugemisjooga).
Lisainfo: võimalusel võiks olla osalejal seljas mugavad riided, et lugemisjooga harjutusi kaasa teha
Lektor: Maili Liinev MA, eripedagoog-nõustaja, MTÜ Hooling koolitaja, MTÜ Eesti Lugemisühing ja Lugemispesa projekti endine juht, lugemisnõustaja, lastejooga õpetaja ja väikeklassi õpetaja.

Maht 6 AK
Kursuse osalustasu 65€ sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi

nb! Kõik kursusel osalejad saavad osalustõendi. AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 4-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Info:
e-post:
tel: 5854 8313

———————
Kursus “Film ajalootunnis”

TALLINNAS esmaspäeval, 29. mail 2017. a kl. 10.30-13.45 aadressil Pärnu mnt 67 (Perekonnaseisuameti õuemaja). Registreerida vormil https://goo.gl/forms/EUW6GR02IzzUISYl2
TARTUS neljapäeval, 01. juunil 2017. a kl 10.30-13.45 aadressil Veski 69. Registreerida vormil https://goo.gl/forms/KAdQaFJ9S1BdUQnm2

Kellele: üldhariduskoolide ajalooõpetajad
Millest:
– Filme erinevatest ajaloosündmustest ja –perioodidest, isikutest
– Filmi kasutamise vajalikkus, mõju ja ohud
– Film kui kasulik infoallikas tänapäeva õpilasele
– Filmipõhise ülesande koostamine

Õpiväljundid: koolitusel osalenu
– teab, millega arvestada ajalootunnis filmide näitamisel
– saab ideid tunni mitmekesistamiseks
– orienteerub täpsemalt ajaloofilmide hulgas
– oskab koostada filmipõhiseid ülesandeid

Lektor: Tiit Naarits
Maht 4 AK
Kursuse osalustasu 59€ sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi

nb! Kõik kursusel osalejad saavad osalustõendi. AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 4-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Info:
e-post:
tel: 5854 8313

——————
Kursus “Põhikooli bioloogia õpetamisega seotud küsimusi”

TALLINNAS neljapäeval, 08. juunil kl 10.30-15.30 aadressil Pärnu mnt 67 (Perekonnaseisuameti õuemaja). Registreerida vormil https://goo.gl/forms/svMHgUW909paBRC62

Kellele: Põhikooli III kooliastme bioloogia õpetajad. Oodatud on ka teiste ainete õpetajad, kes bioloogiaõpetajana tegutsevad.
Millest:
* millised põhikooli bioloogia ainekava teemad on mõttelised keskpunktid
* kuidas teha valikuid
* kuidas toetada õppijat õpiväljundite saavutamisel
Õpiväljundid:
* teab, millest lähtudes teha valik õppekava teemade osas
* oskab selgitada õppijale tööjuhise sisu loodusteaduses
* on kogenud õppimist aktiivõppe kaudu

Lektor: Anu Parts
Maht 6 AK
Kursuse osalustasu 65€ sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi

nb! Kõik kursusel osalejad saavad osalustõendi. AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 4-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Info:
e-post:
tel: 5854 8313

——————
Kursus “Ettevõtlikkuspädevust arendavad meetodid I ja II kooliastmes”

TARTUS kolmapäeval, 07. juunil 2017. a kl. 10.30-15.30 aadressil Veski 69. Registreerida vormil https://goo.gl/forms/TwBAPhbtUZxI1F5W2
TALLINNAS teisipäeval, 13. juunil 2017. a kl 10.30-15.30 aadressil Pärnu mnt 67 (Perekonnaseisuameti õuemaja). Registreerida vormil https://goo.gl/forms/Ht4yL9URCzPxw2Qq2

Eesmärk: toetada õpetajaid leidmaks võtteid õpilaste ettevõtlikkuspädevuse kujundamiseks igas tunnis.
Kellele: I ja II kooliastme õpetajad.
Millest:
* ettevõtlikkuse olemus ja tähendus nooremate õpilaste arengus
* muutunud õpikäsituse tugi ettevõtlikkuspädevuse kujunemisel
* takistused ettevõtlikkuse arendamisel I ja II kooliastmes ning nende ületamise võimalused
* loova mõtlemise komponentide ja ettevõtlikkuspädevuse seosed
* erinevad ettevõtlikkust kujundavad lugemise, kirjutamise, arutelumeetodid
* õpilase ettevõtlikku mõtlemist kujundavad meetodid tundides
Õpiväljundid: kursusel osalenu
* tunneb ettevõtlikkuspädevuse olemust, oskusi, omadusi ja käitumist
* teadvustab ettevõtlikkust virgutava tunni kavandamise aluseid
* teadvustab takistusi ja võimalusi eakohase ettevõtlikkuse arendamiseks
* kogeb erinevaid meetodeid, reflekteerib nende mõju ja kavandab nende kasutamist uuel õppeaastal oma tundides

Lektor: Ene Kulasalu
Maht 6 AK
Kursuse osalustasu 65€ sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi

nb! Kõik kursusel osalejad saavad osalustõendi. AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 4-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Info:
e-post:
tel: 5854 8313

——————
Kursus “Aktiivõppemeetodid matemaatikas”.

TARTUS reedel, 09. juunil 2017. a kl. 10.30-15.30 aadressil Veski 69. Registreerida saab vormil https://goo.gl/forms/cYlbQw07vJlEm9wZ2

Kuidas käivitada õppija aktiivsust ja vastutust matemaatikatunnis?
Kuidas hoida õppemängude kaudu huvi matemaatika vastu ja arendada matemaatika õppimiseks vajalikke oskusi?
Kuidas organiseerida rühmatöid nii, et nendest saaksid kasu kõik osalejad?

Kellele: I ja II kooliastme (1.-6.kl) õpetajad.
Millest:
* tunni ülesehituse 3-faasiline mudel
* aktiivõppemeetodeid matemaatikatunni erinevates faasides
* rühmatöödest ja õppemängudest matemaatika tunnis (rühmade moodustamise võimalused, läbiviimine, tagasiside)
Õpiväljundid: kursusel osalenu
* arvestab oma tundide planeerimisel tunni ülesehituse 3-faasilise mudeliga
* oskab leida sobivaid meetodeid ja õppemänge tunni erinevatesse faasidesse
* kogeb erinevaid aktiivõppemeetodeid
* oskab kasutada rühmade moodustamisel erinevaid võimalusi,
* oskab planeerida ja läbi viia rühmatööd,
* oskab saada ja anda tagasisidet rühmatöö toimumise kohta.

Lektor: Malle Saks
Malle Saks on Tartu Erakooli õpetaja-metoodik, matemaatikaõpetaja ning kirjastuse Avita matemaatika toimetaja, mitmesuguse matemaatikaalase õppevara autor
Maht 6 AK
Kursuse osalustasu 65€ sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi

nb! Kõik kursusel osalejad saavad osalustõendi. AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 4-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Info:
e-post:
tel: 5854 8313