Ainekeskus 2017-04-25T16:11:32+00:00

Kursus “Loodusesse minna on väga lihtne”. 
TALLINNAS kolmapäeval, 10. mail 2017. a kl 10.00-15.00 aadressil Pärnu mnt 67 (Perekonnaseisuameti õuemaja)
TARTUS teisipäeval, 16. mail 2017. a kl 10.00-15.00 aadressil Veski 69
—–
Kursus “Tunni lõpetamine kui õpilase enesejuhtimise algus”
TALLINNAS esmaspäeval, 15. mail 2017. a kl. 09.30-14.45 aadressil Pärnu mnt 67 (Perekonnaseisuameti õuemaja)
—–
Kursus “Õpetaja jõud ja sära: enesehoid ja eneseanalüüs”
TALLINNAS teisipäeval, 23. mail 2017. a kl. 10.00-15.00 aadressil Pärnu mnt 67 (Perekonnaseisuameti õuemaja)
TARTUS kolmapäeval, 24. mail 2017. a kl 10.00-15.00 aadressil Veski 69
—–
Kursus “Film ajalootunnis”
TALLINNAS esmaspäeval, 29. mail 2017. a kl. 10.30-13.45 aadressil Pärnu mnt 67 (Perekonnaseisuameti õuemaja)
TARTUS neljapäeval, 01. juunil 2017. a kl 10.30-13.45 aadressil Veski 69
—–
Kursus “Põhikooli bioloogia õpetamisega seotud küsimusi”
TALLINNAS neljapäeval, 08. juunil 2017. a kl 10.30-15.30 aadressil Pärnu mnt 67 (Perekonnaseisuameti õuemaja)
—-
Kursus  “Aktiivõppemeetodid matemaatikas”.
TULEMAS KURSUS – TALLINNAS  2017. a kl 10.30-15.00 aadressil Pärnu mnt 67 (Perekonnaseisuameti õuemaja)
TULEMAS KURSUS – TARTUS 2017. a kl 10.30-15.00 aadressil Veski 69


Kursus “Loodusesse minna on väga lihtne”

TALLINNAS kolmapäeval, 10. mail 2017. a kl 10.00-15.00 aadressil Pärnu mnt 67 (Perekonnaseisuameti õuemaja). Registreerida vormil https://goo.gl/forms/1hO8ct4rghomiozo2
TARTUS teisipäeval, 16. mail 2017. a kl 10.00-15.00 aadressil Veski 69. Registreerida vormil https://goo.gl/forms/LD83MA7F88Sk9Z0V2

Kellele: I ja II kooliastme (1.-6. klass) õpetajad, klassiõpetajad
Millest:
Looduse tundmaõppimiseks tuleb kõigepealt loodusesse minna. Esialgu lihtsalt vaadata ja kuulata, üllatuda ja uurida. Ei ole õiget ega valet küsimust, ei ole õpikust võetud vastuseid, sest päriselus on kõik alati kordumatu. Seosed ja seadused annavad endast märku alles pärast korduvat kogemist.
Mõtleme koos, mis teeb loodusretke selliseks, et saab vahetult kogeda ja ise avastada ning linna tagasi jõudes on midagi hinges või mõttes, kust järgmine kord edasi minna. Kuidas tekivad seosed ja kujuneb avar ja kogemusel põhinev loodustunnetus.
Õpiväljundid: kursusel osalenu
– teab ja teadvustab eakohasuse printsiibi ja vaatlusoskuse olulisust- teab, mis on ruumiline mõtlemine
– oskab hinnata uudishimu ja küsimusi

Lektorid: Silja Pihelgas ja Anu Parts
Maht 6 AK
Kursuse osalustasu 65€ sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi

nb! Kõik kursusel osalejad saavad osalustõendi. AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 4-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Info:
e-post:
tel: 5854 8313

———————
Kursus “Tunni lõpetamine kui õpilase enesejuhtimise algus”

TALLINNAS esmaspäeval, 15. mail kl. 9.30-14.45 aadressil Pärnu mnt 67 (Perekonnaseisuameti õuemaja). Registreerida vormil https://goo.gl/forms/MgvFvHr1e4HGD6My2

Kellele: III kooliastme ja gümnaasiumiõpetajad
Eesmärk: toetada õpetajaid muutunud õpikäsituse kohase, edasiviiva õpiprotsessi lõpetamise organiseerimisel
Millest:
– Õpiprotsessi 3 faasi ja seos muutunud õpikäsitusega
– 3-faasilisus omandamisprotsessis kui terviklikkuse tagaja
– Üldpädevuste kujundamise võimaldamine õpiprotsessi refleksioonifaasiga
– Refleksioonifaasi ja evokatsioonifaasi seosed õpiprotsessis
– Refleksioonivõime individuaalse ja eakohase erinevuse arvestamine õpiprotsessis
– Iseseisvusvajaduse rahuldamine ning enesejuhtimise arendamine refleksioonifaasi abil
– Tunnetega tegelemise võimaldamine refleksioonifaasis kui õpimotivatsiooni mõjutava eneseteadlikkuse kujundamise vahend
– III faasi tegevuste planeerimine
– III faasi sobivad meetodid

Õpiväljundid: koolitusel osalenu
– teadvustab muutunud õppekava kohase õpiprotsessi lõpufaasi olemust, tunnuseid
– seostab õpilase kõrgemate vajaduste rahuldamise soovi õpiprotsessi III faasi tegevustega
– mõistab iseseisva tegevuse ja tunnetega tegelemise mõju õpimotivatsioonile ning selle stimuleerimist lõpetamise faasis
– tunneb tunni lõpetamisega seotud õpetaja tegevusi planeerimisel ja rakendamisel
– teadvustab refleksiooni eripärasid ning sellest lähtuvaid ülesandeid õpilasele
– mõistab enesejuhtimise arendamise seost üldpädevuste saavutamisega

Lektor: Ene Kulasalu
Maht 6 AK
Kursuse osalustasu 65€ sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi

nb! Kõik kursusel osalejad saavad osalustõendi. AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 4-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Info:
e-post:
tel: 5854 8313

——————
Kursus “Õpetaja jõud ja sära: enesehoid ja eneseanalüüs”

TALLINNAS teisipäeval, 23. mail 2017. a kl. 10.00-15.00 aadressil Pärnu mnt 67 (Perekonnaseisuameti õuemaja). Registreerida vormil: https://goo.gl/forms/x18in2nmFSdP6H422
TARTUS kolmapäeval, 24. mail 2017. a kl 10.00-15.00 aadressil Veski 69. Registreerida vormil: https://goo.gl/forms/zKgflJSnRvbPyj642

Kellele: Lasteaiaõpetajad.
Millest:
* õpetaja enesehoidu toetav eneseanalüüs
* prioriteedid ja ressurssid õpetaja töös
* enesejuhtimine ja jõustamine
* enesehoiu võtted
Õpiväljundid:
* mõtestab enesehoiu vajadust õpetaja ametis
* kogeb läbi praktilise tegevuse professionaalse eneseanalüüsi jõustavat mõju
* teadvustab oma prioriteete ja ressursse töös õpetajana
* tutvub erinevate enesehoiu võimalustega

Lektor: Ilona Sillak – Olen töötanud haridusmaastikul üle 20 aasta Võrus ja Tallinnas, nii munitsipaal- kui eralasteaias. Olulisemateks kogemusteks, mis on mõjutanud minu kasvatusfilosoofiat, pean töötamist Hea Alguse rühmas, liitrühmas ja sobitusrühmas ning töötamist lasteaias erinevates rollides nii muusikaõpetajana, rühmaõpetajana kui haridusasutuse juhina. Alates 2014. aastast töötan koolitajana koolitus- ja nõustamisettevõttes Hooling.
Olen õppimas magistratuuris eripedagoog-nõustaja eriala Tallinna Ülikoolis ja Tallinna Psühhodraama Koolis CP õppes, mille fookuses on enesearengu toetamine, supervisioon ja coatching.

Maht 6 AK
Kursuse osalustasu 65€ sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi

nb! Kõik kursusel osalejad saavad osalustõendi. AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 4-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Info:
e-post:
tel: 5854 8313

———————
Kursus “Film ajalootunnis”

TALLINNAS esmaspäeval, 29. mail 2017. a kl. 10.30-13.45 aadressil Pärnu mnt 67 (Perekonnaseisuameti õuemaja). Registreerida vormil https://goo.gl/forms/EUW6GR02IzzUISYl2
TARTUS neljapäeval, 01. juunil 2017. a kl 10.30-13.45 aadressil Veski 69. Registreerida vormil https://goo.gl/forms/KAdQaFJ9S1BdUQnm2

Kellele: üldhariduskoolide ajalooõpetajad
Millest:
– Filme erinevatest ajaloosündmustest ja –perioodidest, isikutest
– Filmi kasutamise vajalikkus, mõju ja ohud
– Film kui kasulik infoallikas tänapäeva õpilasele
– Filmipõhise ülesande koostamine

Õpiväljundid: koolitusel osalenu
– teab, millega arvestada ajalootunnis filmide näitamisel
– saab ideid tunni mitmekesistamiseks
– orienteerub täpsemalt ajaloofilmide hulgas
– oskab koostada filmipõhiseid ülesandeid

Lektor: Tiit Naarits
Maht 4 AK
Kursuse osalustasu 59€ sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi

nb! Kõik kursusel osalejad saavad osalustõendi. AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 4-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Info:
e-post:
tel: 5854 8313

——————
Kursus “Põhikooli bioloogia õpetamisega seotud küsimusi”

TALLINNAS neljapäeval, 08. juunil kl 10.30-15.30 aadressil Pärnu mnt 67 (Perekonnaseisuameti õuemaja). Registreerida vormil https://goo.gl/forms/svMHgUW909paBRC62

Kellele: Põhikooli III kooliastme bioloogia õpetajad. Oodatud on ka teiste ainete õpetajad, kes bioloogiaõpetajana tegutsevad.
Millest:
* millised põhikooli bioloogia ainekava teemad on mõttelised keskpunktid
* kuidas teha valikuid
* kuidas toetada õppijat õpiväljundite saavutamisel
Õpiväljundid:
* teab, millest lähtudes teha valik õppekava teemade osas
* oskab selgitada õppijale tööjuhise sisu loodusteaduses
* on kogenud õppimist aktiivõppe kaudu

Lektor: Anu Parts
Maht 6 AK
Kursuse osalustasu 65€ sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi

nb! Kõik kursusel osalejad saavad osalustõendi. AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 4-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Info:
e-post:
tel: 5854 8313

———————
Kursus “Aktiivõppemeetodid matemaatikas”

TALLINNAS aadressil Pärnu mnt 67 (Perekonnaseisuameti õuemaja).
TARTUS aadressil Veski 69. 

Kellele: I ja II kooliastme (1.-6. klass) õpetajad
Millest:
* tunni ülesehituse 3-faasiline mudel
* aktiivõppemeetodeid matemaatika tunni erinevates faasides
* rühmatöödest matemaatika tunnis (rühmade moodustamise võimalused, läbiviimine, tagasiside
Kogemuslik õpe: rühmatööd, lühiloengud, arutelud, praktiline harjutamine
Õpiväljundid: koolitusel osalenu
– arvestab oma tundide planeerimisel tunni ülesehituse 3-faasilise mudeliga
– oskab leida sobivaid meetodeid tunni erinevatesse faasidesse
– kogeb erinevaid aktiivõppemeetodeid
– oskab kasutada rühmade moodustamisel erinevaid võimalusi
– oskab planeerida ja läbi viia rühmatööd
– oskab saada ja anda tagasisidet rühmatöö toimumise kohta

Lektor: Malle Saks
(Malle Saks on Tartu Erakooli õpetaja-metoodik, matemaatikaõpetaja ning kirjastuse Avita matemaatika toimetaja, mitmesuguse matemaatikaalase õppevara autor)
Maht 6 AK
Kursuse osalustasu  65€ sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi

nb! Kõik kursusel osalejad saavad osalustõendi.  AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 4-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Info:
e-post:
tel: 58548313

———————