logorida emp est

Projekt „Noorte sotsiaalne toimetulek koostöövõrgustiku ja motivatsiooniprogrammi toel“ on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –
noored“ avatud taotlusvoorust „Jätkutugi erikoolist või vanglast vabanenud noortele“

Projekti partneriteks on Viru Vangla SA ja Valgamaa Arenguagentuur.

Projekti „Noorte sotsiaalne toimetulek koostöövõrgustiku ja motivatsiooniprogrammi toel“ tegevuste eesmärgiks on parandada vanglast vabanenud noorte sotsiaalset toimetulekut ning jätkutoe kättesaadavust ja kvaliteeti.

Alanud  projekti tulemusena paraneb jätkutoe kättesaadavus ja kvaliteet ning suureneb noortega tegelevate vanglate töötajate kompetents. Selle käigus luuakse teadmistepõhise ja tõendatud mõjuga sekkumismeetmete programm koos abimaterjalide ning varustatakse asjakohaste näidetega. Samuti on kavas koolituste korraldamine vangla töötajatele, psüühika- ja käitumishäiretega noorte võimeid ja vajadusi arvestava sotsiaalprogrammi väljatöötamine, piloteerimine ja kohandamine. Vangist vabanenud noorukite pereliikmete jaoks  töötatakse välja kogemusklubide programm. Meetodika ja materjalide väljatöötamine annab olulise panuse süsteemse võrgustiku tekkimisele ja tõstab jätkutoe teenuste kvaliteeti.

Projekti eesmärgid saavutatakse  4 põhisuuna rakendamise kaudu:

1) Tõhusate töömeetodite ja kasutusel olevate praktikate edasiarendamine

2) Hinnatud ja tunnustatud praktikate Eestis rakendamine

3) Uute koostöömudelite ja –programmide piloteerimine

4) Kogemuste vahetamine ja uute teadmiste hankimine; koostöövõrgustike loomine ja arendamine

Projekti oodatav tulemus:

Projekti pikaajaline eesmärk on jätkutoe pakkumise süsteemse mudeli rakendamine. Selleks tuleb kõige pealt võrgustikuliikmete pädevusi ja motivatsiooni suurendada, et aidata neil vanglast vabanenud noorte toimetulekut parandada. Lõppeesmärgiks on vähendada korduvkuritegude toimepanemist noorte seas.

Projektitegevuste tulemusena on:

  • paranenud vanglast vabanenud noorte sotsiaalne toimetulek ning jätkutoe kättesaadavus ja kvaliteet 3 Eesti piirkonnas.
  • Lõuna-Eesti, Ida- ja Lääne-Virumaa kriminaalhooldusametnike ning teiste vanglast vabanevate noortega tegelevate spetsialistide jätkutoe pakkumise kompetents on suurenenud.
  • On välja töötatud ja rakendatud kohandatud motivatsiooniprogramm psüühika- ja käitumishäiretega noortele.
  • Vanglast vabanenud noorte mitteformaalse võrgustiku liikmete abistamisoskused ja täiendava toe pakkumise suutlikkus on suurenenud Lõuna-Eesti piirkonnas.
  • Informatsioon jätkutoe süsteemse mudeli ja selle rakendamise kohta on teavitustegevuste kaudu jõudnud jätkutoe pakkumisega seotud sihtgruppide, teenuse tellijate ja laiema avalikkuseni.

Programm on osa Haridus- ja Teadusministeeriumi üldisest strateegilisest tegevusest, mis on suunatud laste ja noorte heaolu parandamisele, formaalharidussüsteemi ja noorsootöö mitmekesistamisele ning selle abil ka ennetustööle. Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

Lisainfo programmi kodulehelt www.entk.ee/riskilapsedjanoored/ ja Facebook’ist www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored

***********************************************

EMP ja Norra toetuste kaudu aitavad Island, Liechtenstein ja Norra vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke erinevusi ning tugevdada kahepoolseid suhteid Euroopa abisaajariikidega. Need kolm riiki teevad EMP lepingu kaudu tihedat koostööd Euroopa Liiduga.

EMP ja Norra toetusi antakse aastatel 2009-2014 summas 1,79 miljardit eurot. Sellest umbes 97% annab Norra. Toetatakse vabaühendusi, teadus- ja akadeemilisi asutusi ning avalikku ja erasektorit 12 uues ELi liikmesriigis, Kreekas, Portugalis ja Hispaanias. Tehakse tihedat koostööd doonorriikide organisatsioonidega ja projekte võib ellu viia kuni aastani 2016.

Toetatavad võtmevaldkonnad on keskkonnakaitse ja kliimamuutused, teadusuuringud ja stipendiumid, kodanikuühiskond, tervishoid ja lapsed, sooline võrdõiguslikkus, justiitsküsimused ja kultuuripärand.

 In English

The „Noorte sotsiaalne toimetulek koostöövõrgustiku ja motivatsiooniprogrammi toel“ project benefits from a  grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants.

The aim of the project

The aim of this project is to increase the social functioning of young people who have been released from prison and to provide an available and efficient support network in 3 regions in Estonia. The competence of probation officers and other specialists dealing with young people to offer continuing support will have increased in Southern-, Eastern-, and Western Estonia. Also, an adapted motivational and social skills program will be developed and applied for young people with mental and behavioral disorders. In addition, the competence of the informal network surrounding young people who have been released from prison to offer help and support will have increased in Southern Estonia. As a result of this project, a comprehensive continuing support model will be developed with the purpose of increasing the social functioning of young people who have been released from prison, and decreasing the number of repeated crimes. Main target groups are: young people who have been released from prison, teachers and school management, members of the informal network (e.g. parents, grandparents, siblings), other members of the society.

The programme proposal was prepared in close collaboration with the Norwegian Association of Local and Regional Authorities (KS) as a donor programme partner (DPP) and other institutions in Norway. Programme is managed jointly by the Estonian Ministry of Education and Research (MoER), the Estonian Ministry of Justice (MoJ), the Estonian Ministry of Social Affairs (MoSA)  and by the Estonian Youth Work Centre (EYWC) as a Programme Operator Implementing Agency (POIA).


Through the EEA Grants and Norway Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute to reducing social and economic disparities and to strengthening bilateral relations with the beneficiary countries in Europe. The three countries cooperate closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA).

 For the period 2009-14, the EEA Grants and Norway Grants amount to €1.79 billion. Norway contributes around 97% of the total funding. Grants are available for NGOs, research and academic institutions, and the public and private sectors in the 12 newest EU member states, Greece, Portugal and Spain. There is broad cooperation with donor state entities, and activities may be implemented until 2016. 


Key areas of support are environmental protection and climate change, research and scholarships, civil society, health and children, gender equality, justice and cultural heritage.