SOOTUNDLIKU ARENGUKESKKONNA LOOMINE 2016-10-27T02:57:56+00:00

AVALEHELE TEOKSILVÄLJAANNE | LUGEMIST  |  HOOLIV KOGUKOND  | IN ENGLISH |


 

Projekt: SOOTUNDLIKU ARENGUKESKKONNA LOOMINE KODUS JA
KOOLIS
sotsmin_3lovi_estNorway+Grants+-+JPG (1)

8712901405_62eafffea0_b

Mis see on?

Kui Eestis teha juttu võrdõiguslikkusest, siis tõuseb kujutlusse tihti irooniline ja stereotüüpne ettekujutus sellest, kuidas me nüüd jälle kõik ühesuguseks saama hakkame. Kuid kui edasi mõelda, mida see võrdõiguslikkus õige tähendab või tähendama peaks, siis jõuame välja igaühe individuaalsuse austamiseni – selleni, et meil kõigil on õigus saada koheldud vastavalt meile endile… Võrdväärsus pole ju Prokrustese säng, kus lühikesi pikkadeks venitada ja pikki lühikeseks pressida.

Ja kuidas see kõik võiks olla seotud kooliga? Eks ikka sellega, et poisid peaksid koolis saama olla poisid ja tüdrukud tüdrukud, et naine saaks olla naine ja mees mees. Eesti koolides on jätkuvalt probleemid seoses õppeedukuse langusega ja käitumisprobleemidega kuni õpilaste koolist väljalangemiseni. Statistika näitab, et suur osa käitumisprobleemidest on seotud poistega ning ka enamik põhikoolist väljalangenuid on poisid. Sootundlik arengukeskkond on vajalik selleks, et meil kõigil oleksid võrdsed võimalused olenemata soost.

12574396894_b945955290_h

Miks see on oluline?

Projekti tulemusena tõuseb erinevate sihtrühmade (haridustöötajad, lapsevanemad, koolitajad ja nõustajad) teadlikkus sugude temaatikast ning luuakse ja teostatakse laiapõhjaline ja jätkusuutlik tegevusprogramm, mis võimaldab osalejatel omandada praktilisi oskusi ja soodsaid hoiakuid sootundliku arengukeskkonna loomiseks poistele ja tüdrukutele.

SOOTUNDLIKU ARENGUKESKKONNA LOOMINE KODUS JA KOOLIS

 

Kuidas me seda saavutame?

Soovime, et põhjalikud teadmised sootundlikust arengukeskkonnast jõuaksid senisest suurema hulga inimesteni. Seetõttu läbivad SA OK Arenduskeskuse spetsialistid väljaõppe sootundliku õppekeskkonna loomise teemal ning MTÜ Perekoolitusühing Sina ja Mina koolitajad omakorda väljaõppe sootundliku vanemahariduse teemal.

Väljaõppe läbinud koolitajate abil viiakse läbi üldhariduskoolide sootundliku arengukeskkonna koolitusprogramm ja organisatsiooni supervisioonid. Programmi ja supervisiooni toel teadvustatakse koolidele erinevate õppekeskkondade võimalusi ja seoseid sooliste iseärasustega. Samuti õpivad koolid tundma praktilisi meetodeid, kuidas erisooliste laste õppekeskkonda rikastada ning oskusi ning oskavad uusi teadmisi oma igapäevatöös rakendada. Sellele lisaks viiakse läbi sootemaatiliste vanemateõhtute programmid, mis aitavad tõsta lapsevanemate teadlikkust soolisest võrdõiguslikkusest ning ka nemad omandavad praktilisi oskusi ja soodsaid hoiakuid sootundliku kasvukeskkonna loomiseks.

Kogu projekti tulemusena valmib sootundliku hariduse ja kasvatuse mudeli kaks alaosa, millest üks on suunatud koolidele ning teine vanemaharidusele. Lisaks luuakse uusi õppematerjale, e-keskkond ning e-koolitus, miks kõik toetavad stereotüüpide murdmist ja võrdsete võimalustega arengukeskkonna loomist poistele ja tüdrukutele.

Projekti rahastatakse Norra toetuste 2009-2014 programmi „Sooline võrdõiguslikkus ning töö- ja pereelu tasakaal“ kaudu.

Projekti üldeesmärk
:

  • On tõusnud SA OK Arenduskeskuse ja MTÜ Perekoolitusühingu Sina ja Mina  soolise võrdõiguslikkuse edendamise alane koolitusvõimekus, mõjusus ja koostöö.
  • On tõusnud erinevate sihtrühmade (haridustöötajad, lapsevanemad, koolitajad ja nõustajad) teadlikkus sugude temaatikast ning luuakse ja teostatakse laiapõhjaline ja jätkusuutlik tegevusprogramm, mis võimaldab osalejatel omandada praktilisi oskusi ja soodsaid hoiakuid sootundliku arengukeskkonna loomiseks poistele ja tüdrukutele.


Logi sisse:
Kasutajanimi:  
Parool:              

[counters_circle]
428 osalejat
2 programmi
1194 tundi
1 väljaanne
[/fusion_counters_circle]
hooliv_kogukond_logo_uuem (1)

Mis on Hooliv Kogukond?

HOOLIV KOGUKOND on kogukonna koostööl põhinev tegevusmudel noorte riskikäitumise vähendamiseks ja nende toimetuleku toetamiseks
Igal aastal vajavad tuhanded lapsed üle Eesti toetust oma kogukonnalt, et oma igapäevaeluga toime tulla. Meil on olemas tugevad kogukonnad ja asutused, kes soovivad laste heaks midagi ära teha. Hooliv Kogukond aitab käivitada nendevahelise koostöö ja pakub vahendeid, kuidas kogukond üheskoos tegutsedes saab riskikäitumist ennetada ning abivajajat kõige paremini aidata.

    Mudel põhineb:

  • Kaasaegsetel uuringutel
  • Tervel talupojamõistusel
  • Tõenduspõhistel metoodikatel
  • Süsteemsel mõtteviisil
  • ja eelkõige koostööl ja kaasamisel
Loe lähemalt

HOOLIV KOGUKOND on kogukonna koostööl põhinev tegevusmudel noorte riskikäitumise vähendamiseks

On olukordi, kus ühest inimesest oleneb, kas teise inimese elu õnnestub või mitte.
Loe lähemalt
Toggle Sliding Bar Area