dandelion

AMI pakub koolidele ja haridusasutustele erinevaid tellimuskoolitusi, mida on võimalik tellida otse enda organisatsiooni üle Eesti. Koostöös tellijaga kujundame just teie vajadustele vastava koolituse, mis võimaldab efektiivselt saavutada käega katsutavad tulemused ja mõjutada organistasiooni ja meeskonna igapäevapraktikaid.


Kolm supervisiooniseminari õppeaastaks:

Supervisiooni teemadeks on tavaliselt konkreetsed tööjuhtumid, inimeste-vahelised suhted, tööprobleemid (keskkond, rollid, eesmärgid), töötaja elamused ja emotsioonid seoses tööga, õppeaastaga, muudatustega jne.

Teemade käsitlemiseks kasutame erinevaid kogemuse läbitöötamise meetodeid. Kui pakutavast ei leidnud endale sobivat, siis saame Teie organisatsioonile vajalikus teemas ka eelnevate läbirääkimiste käigus kokku leppida. Selleks kirjutage palun aadressile .

Avatud Meele Instituudil on pikaaegsed kogemused supervisiooni kui töönõustamise läbiviimisega ja oleme saanud korduvat tagasisidet supervisiooniprotsessi tervistavast ning toimivast mõjust nii inimesele kui organisatsioonile (tagasisidesid saad lugeda siit).

AMI pakub supervisiooniks erinevaid võimalusi:

pikaaegsed meeskonnasupervisioonid,
sotsiodraama seminarid,
individuaalsed ja juhtimisalased supervisioonid.

 

EI TEA KUST ALUSTADA?
SIIN ON VALIK MEIE POPUAALRSEMAID KOOLITUSI

Koolituse tellimiseks, lisainfo küsimiseks ja hinnapakkumise saamiseks kirjutage palun aadressil 
Soovi korral viime supervisioone läbi asutuses kohapeal.

——————————–
ÕPPIDES LOON ENNAST
õpi- ja toimetulekuoskuste kursuse juhendajate väljaõpe

Millest:
Kuidas aidata õpilasi oma õppimise eesmärgi leidmisel ja õpimotivatsiooni kujunemisel?
Kuidas õpetada õpilasi tõhusamalt (väiksema aja- ja energiakuluga) õppima, leidma uusi õppimisviise ja rohkem vastutama oma õppimise eest?
Millised suhtlemis- ja koostööoskused mõjutavad õppimist ja kuidas neid õpilastele õpetada?

Kellele: Õpetajad, psühholoogid, kes on huvitatud õpi- ja toimetulekuoskuste õpetamisest õpilastele ja kes tahavad töötada kogemusliku õppe meetodite abil
Maht: 62 tundi (3+3 päeva, sellest 48 t. auditoorset ja 14 t. iseseisvat tööd)
Koolitajad: Koidu Tani-Jürisoo, Marje Kuslap

Õppides loon ennast on X klassi õpilastele ja kutseõppeasutuste I kursusele mõeldud programm, mille jooksul õpilased õpivad tundma ennast kui õppijat, omandavad õppimisvõtteid, tegelevad motivatsiooni ja eesmärkidega, analüüsivad õppija ja õpetaja rolli ning õppimise saboteerimist, uurivad enda mõtlemist ja tundeid, suhteid ja suhtumisi, harjutavad hea kuulamise, eneseesitlemise ja koostööoskusi jpm.

Iseseisva õppeainena õpetatava kursuse maht on 35 tundi ja see toimub kogemusliku õppe teel, mille läbiviimiseks vajalikud oskused saab õpetaja käesolevalt kursuselt. Väljaõppe lõpetanu saab pärast arvestusliku praktika sooritamist õiguse õpetada kursust „Õppides loon ennast“ õpilaste gruppidele.

Kellele:
Õpetajad, psühholoogid, kes on huvitatud õpi- ja toimetulekuoskuste õpetamisest õpilastele ja kes tahavad töötada kogemusliku õppe meetodite abil

Teemad:

 • õpioskused, mina kui õppija (õpistiilid, multiintelligentsus)
 • eesmärgid ja motivatsioon
 • õppija ja õpetaja roll
 • õppimisvõtted (mnemotehnilised võtted, lugemine, ideekaart, protsesskirjutamine, konspekteerimine jm.)
 • õppimise saboteerimine, valikud ja prioriteedid
 • tunded ja mõtlemine õpiprotsessis
 • õpitegevus ja õpikeskkond
 • suhted ja suhtumised klassis
 • hea kuulamise oskused
 • selge eneseväljendamine, enese esitlemine
 • mõjutamisvõtted, märkused ja tagasiside
 • toimetulek stressi ja ebaeduga, loovuse roll õppimisel ja eneseanalüüsil
 • koostööoskused

Kursuse läbiviimise oskuste omandamine, kogemusliku õppe meetodite analüüs:

 • kursuse ülesehitus ja metoodika
 • juhendaja eneseväljendamis- ja kuulamisoskused
 • ajurünnaku, rühmatööde jt. aktiviseerivate meetodite läbiviimise oskused
 • õppegrupis toimuvad protsessid, nende juhtimise oskused

Osalejad saavad kaasa kursuse juhendaja täieliku käsiraamatu tunnikonspektide ja tööjuhenditega, õpetaja abimaterjalid õppeprogrammi läbiviimiseks ning õpilaste töö- ja infolehed.

Maht:62 tundi (3+3 päeva, sellest 48 t. auditoorset ja 14 t. iseseisvat tööd)

Koolitajad: Koidu Tani-Jürisoo, Marje Kuslap
Kursuse tellimiseks, lisainfo küsimiseks ja hinnapakkumise saamiseks kirjutage palun aadressil

 

KOOSKÕLALINE KLASS: klassi kui grupi kujundamine

Millest:
Mida on õpetajal oluline teha kooliaasta alguses, et õppetöö klassis kulgeks ladusamalt?
Kuidas muuta erineva tausta ja erinevate kogemustega õpilased üksteisest hoolivaks tervikuks?
Kuidas rakendada konfliktid arengu teenistusse ja õpetada oma õpilastele eluks hädavajalikke sotsiaalseid oskusi?

Kellele: klassijuhatajad, õpetajad
Maht: 16 akadeemilist tundi (2 päeva)

Teemad:

 • grupi psühholoogilise arengu faasid ja nende mõju õppetegevusele klassis
 • õpetaja tegevused sõltuvusfaasis koostöö tagamiseks, mõjususe saavutamine
 • õppijat kaasavad loovad ja haaravad eesmärgistamise tehnikad
 • käitumise juhtimine grupis, õpetaja ülesanded ja võimalused grupisuhete suunamiseks
 • vastupanu mõiste, põhjused ja liigid, toimetulek vastupanuga grupis, erinevate sekkumisvõimaluste efektiivsus
 • õpetaja suhtlemisoskused, nende mõju grupi liikmete koostöövalmidusele
 • koostöö põhialuste harjutamine

 

Maht: 16 akadeemilist tundi (2 päeva), soovitatav tellida ka jätkukoolitus ”Käitumise juhtimine klassiruumis”
Keel: eesti või vene keel
Kogemuslik õpe: rühmatööd, lühiloengud, arutelud

Kursuse tellimiseks, lisainfo küsimiseks ja hinnapakkumise saamiseks kirjutage palun aadressil

 

HINDAMINE ÕPPIMISE HUVIDES: Kujundava hindamise mõju motivatsioonile 

Millest:
Kuidas on võimalik väljastpoolt äratada sisemist motivatsiooni?
Kuidas kujundav hindamine aitab tõsta õpilase vastutust oma õppimise eest ja säilitada igapäevast õpimotivatsiooni?
Mida saab õpetaja teha, et õpilased õpiksid oma õppimist eesmärgistama ja hindama?

Kellele: kõikide ainete õpetajad ja õppejuhid
Koolituse maht on 8 tundi (1 päev)

Teemad:

I Õpilase motivatsioon  

  1. Motivatsioon kui inimese emotsionaalne võimekus ja selle toetamine hindamise abil
  2. Õpetaja võimalused õpilase motivatsiooni mõjutamisel:
   • hirm ja motivatsioon
   • süütunne ja motivatsioon
   • sihiteadlikkus ja motivatsioon
   • identiteet ja motivatsioon
  3. Tingimused õpilase sisemise motivatsiooni äratundmiseks

II Kujundava ja kokkuvõtva hindamise käsitlused ja tähendused riiklikus õppekavas

  1. Kujundava hindamise 3 eesmärki ja praktilised tegevused nende saavutamiseks
  2. Õpiväljundi selgus kui hindamise abivahend
  3. Erinevas vanuses õpilaste kaasamine oma õppimise eesmärgistamisse ja hindamisse

Koolituspäev viiakse läbi õppijakeskse õppe printsiibil – õpitakse praktilise harjutamise, kogemuse analüüsi, lühiloengute ning professionaalselt juhitud rühmatööde ja arutelude abil.
Kursuse tellimiseks, lisainfo küsimiseks ja hinnapakkumise saamiseks kirjutage palun aadressil

 

LIIKUMAPANEV JÕUD: ehk õpilase motivatsiooni äratamine ja säilitamine

Millest:
Kas väljastpoolt on võimalik äratada sisemist motivatsiooni?
Kuidas mõjutavad inimese motivatsiooni tasu ja karistus?
Milliste vahendite abil saab õpetaja mõjutada õpilase vastutustunnet õppimisel?

Kellele: Kõikide ainete õpetajad, õppejuhid
Maht:36 akadeemilist tundi (2×2 päeva), sellest 32 tundi auditoorset ja 4 tundi iseseisvat tööd. Võimalik on tellida ka 2-päevane lühikoolitus.
Koolitaja: Koidu Tani Jürisoo, Ene Kulasalu, Ene Velström

 Teemad:

 • motivatsiooni olemus ja seos inimese emotsionaalse võimekusega
 • sisemine ja väline motivatsioon, vooseisund ja selle esilekutsumise tingimused õppimisel
 • välise regulatsiooni vormid, nende seos õppija emotsioonide, aktiivsuse ja vastutusvõimega
 • õppija vajadused õpiprotsessis
 • tasustamise, karistamise, veenmise ja võimu mõju õppimisele ja arengule
 • väljakutset esitava õpikeskkonna toime motivatsioonile
 • õpilase kaasamine õppimise eesmärgistamisse ja hindamisse
 • tagasiside ja hinnangu andmise erinevus, nende toime õppija arengule
 • hinnanguvaba käitumise kirjeldamise oskus kui konstruktiivse tagasiside andmise alus
 • motiveeriva tagasiside ülesehitus, tunnustamine
 • õpitingimuste eelistused ja nende mõju õpilase motivatsiooni säilimisele

Kursuse tellimiseks, lisainfo küsimiseks ja hinnapakkumise saamiseks kirjutage palun aadressil

 

 

MÄRGIST MÕISTMISENI: iseseisvat mõtlemist soodustavate koostöiste õppemeetodite lühikursus

Millest:
Mis on iseseisev mõtlemine ja kuidas selle arengut ainetunnis toetada?
Kuidas muuta õppimine nauditavaks ja seeläbi tulemuslikumaks?
Kuidas korraldada rühmatööd jm. koostöist õpitegevust nii, et sellest tõuseks
lisaväärtus ja rikastuks iga üksikteadmine?

Kellele: Kõikide ainete õpetajad
Maht:
Kursuse lühivariant 90 tundi (4×2 päeva), sellest 64 t. auditoorset ja 26 t. iseseisvat tööd.
Teemad:
Iseseisev mõtleja. Mõtlemise ja õppimise mudel
• kaasaegsed õpikäsitlused; õppimine ja õpetamine; õppimine kui tähenduse loomine
• iseseisva mõtlemise protsess, iseseisvat mõtlemist soodustava keskkonna loomine (aja, osalemise, mitmekesisuse, sallivuse, riskijulguse ja austuse väärtustamine)
• 3-faasiline õpiprotsessi mudel (evokatsioon, tähenduse mõistmine, refleksioon)
Küsiva õppija kujundamine
• õppija iseseisvat mõtlemist ergutavad küsimused
• küsimuste taksonoomia; küsimuste tüübid ja nende mõju õppija mõttetegevusele
• teema erinevatest külgedest vaatlemise võimalused
Mõtlev lugeja
• mõtestatud lugemine
• lugemise ja meeldejätmise tõhusust tõstvad ning ainesse süvenemist soodustavad meetodid
• idee- ja mõistekaartide kasutamine tervikpildi loomiseks ja üldistuste kujundamiseks, graafilised meetodid
Mõtlev kirjutaja
• kirjutamine iseseisva mõtlemise arendajana
• õppimine kirjutamise kaudu erinevates õppeainetes
• protsesskirjutamine
• loovkirjutamise meetodid
Koostöine õppimine
• koostöö ja selle väärtustamine tähenduse loomisel
• koostöise õpikeskkonna tunnused, koostöise õppimise tulemused, koostöise õppimise põhielemendid
• õppimine rühmas ja selle juhendamine; koostöise õppimise ja vastastikuse õpetamise meetodid ainetunnis
• õpimeetodid, mis võimaldavad väljendada erinevaid seisukohti ja arvamuste paljusust
• arutlustehnikad, diskussioonide juhtimise meetodid
Õppetunni planeerimine ja hindamine
• iseseisvat mõtlemist ergutava tunni eesmärgistamine ja kavandamine: tegevused enne tundi, tunni ajal ja pärast tundi
• tunni- ja eneseanalüüs
• hindamine kui probleem, iseseisva mõtlemise hindamise meetodid, hindamiskriteeriumid
Elukestva õppija kujundamine
• eneseanalüüsioskused õppija arengu suunajana, enesehindamise võimalused
• tagasiside andmine õppijale, õppija kui partner hindamisprotsessis
• õpimapp kui eneserefleksioonivõimet arendav vahend
• õpilase vastutus iseseisva mõtlemise ja õppimise eest

Kursusel harjutatakse ja analüüsitakse omandatavaid meetodeid ning arutletakse nende kasutamise võimaluste üle tunnis. Moodulite vahepeal toimub meetodite rakendamine igapäevatöös. Osalejad saavad metoodilised materjalid (8 käsiraamatut iseseisvat mõtlemist ergutavate ja koostöiste õpimeetodite kirjeldustega).

 

PÕLEMINE VÕI LÄBIPÕLEMINE? Läbipõlemise ennetamine õpetaja ja juhi töös. Supervisiooniseminar

Millest: Kuidas süttida ja süüdata nii, et ise mitte läbi põleda?

Kellele: Juhid ja õpetajad
Seminari maht: 16 akadeemilist tundi (2 päeva), võimalik ka jätkuseminar

 

 Osalejal on  võimalus:

 • mõtestada pinge ja stressi olemust ja põhjusi oma tööelus
 • täiustada stressiga toimetuleku strateegiaid
 • vähendada igapäevast tööväsimust ja ennetada läbipõlemist
 • saavutada suuremat tasakaalu töö- ja isikliku elu rollide vahel
 • mõtestada ja täiustada enesejuhtimist

 Põhiteemad:

 • pinge, stress ja läbipõlemine – mõisted, olemus ja peamised põhjused
 • läbipõlemise ennetamise viisid ja oma motivatsiooni säilitamine
 • pakilisuse ja olulisuse mõtteviis enesejuhtimisel
 • emotsioonide kasulikkus ja nende seos vajadustega
 • rolli arengu astmed ja rolli ülearenemise võimalused
 • rollidevahelise tasakaalu saavutamine

Supervisiooniseminarile on oodatud kõik õpetajad ja juhid, kes on huvitatud enesearengust, tööpingete vähendamisest oma elus, õppimisrõõmu kogemisest ning valmis aktiivselt tegutsema nii iseenda kui grupikaaslaste arengu toetamisel.

Seminar toimub kogemusliku õppe meetodil: ühised arutamised ja praktilised individuaalsed ülesanded ning professionaalselt juhendatud rühmatööd põimuvad lühiloengutega; tõsised teemad on läbi põimitud mänguliste ja loovate harjutustega.

 

Supervisiooniseminari tellimiseks, lisainfo küsimiseks ja hinnapakkumise saamiseks kirjutage palun aadressil

——————————————-