Et turgutada jõudu, värskendada fookust ja lihvida olulisi oskusi, soovitavad Avatud Meele Instituudi koolitajad ja eksperdid 2017/18 aasta kevadhooajaks kooliperele õpetaja vitamiiniprogramme.

Retseptivalikud

1. Supervisiooniseminarid. Siin on aeg konkreetsete tööjuhtumite, inimestevaheliste suhete, muutuste ja muude väljakutsete läbitöötamisele ja lahtiharutamisele. Just supervisioon on üks tõhusaimatest meetodidest oma organisatsiooni ja inimeste tervise ja hea käekäigu eest hoolitsemisel.

Võimalus on tegeleda just Teie organisatsiooni spetsiifiliste küsimustega või võtta vaatluse alla mõni järgmistest teemadest.

 • Põlemine või läbipõlemine: läbipõlemise ennetamine õpetaja töös
 • Motivatsioon motivatsiooni säilitamiseks: õpetaja aasta motivatsioonivarud
 • Kas klaas on pool tühi või pool täis: õpetaja eneseväärtustunne

Nende vitamiiniprogrammide pikkuseks soovitame 2 päeva. Vajadusel on võimalik doosi vähendada või suurendada.

2. Koolitused. Siin on aeg oluliste oskuste taas-mõtestamiseks ja uuele tasemele viimiseks. Loome soodsa ruumi nii teadmiste värskendamisele kui oskuste praktilisele harjutamisele.

Selle kevade erisoovitused kuuluvad järgmistele teemadele.

 • Tagasisidest edasisideni: toetades õpilase arengut
 • Rasked kõnelused: koostöö tugevdamine lapsevanematega
 • Armas aeg: tervikliku ajakasutamise kursus

Nende vitamiiniprogrammide pikkuseks soovitame 4 päeva, mis võib jaguneda ka mitme kuu vahel ühe või kahe päeva kaupa.

Ootame märguannet Teie huvist aadressil . Seejärel võtame Teiega ühendust, et lähemad soovid kaardistada ja kokkulepe teha.

NB Mida varem saame Teie soovidest teadlikuks, seda paindlikumaid ajalisi võimalusi saame programmide jaoks pakkuda.

Kõik avatud koolitused toimuvad Tallinnas või Tartus. Sobiva koolituse leidmiseks ja lisainformatsiooni saamiseks klikkige koolituse nimel.  Täpsem info koolituskoha ja muu praktilise infoga saadetakse osalejatele peale registreerumist. INFO JA REGISTREERUMINE: tel 742 8777; 51984930; 


„Probleemõpe ainetundides: ohutu ja tervisliku käitumise kujundamine“.

KOOLITUSED TOIMUVAD HAAPSALUS, SILLAMÄEL JA PÄRNUS.
Koolitused on osalejale tasuta. Sihtgrupp: töötavad õpetajad

KOOLITUSE TOIMUMISE AJAD HAAPSALUS. Toimumiskoht – Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledž, Lihula mnt 12, Haapsalu:

 • I moodul 04.-05.06.2018. a
 • II moodul 30.-31.08.2018. a
 • III moodul 24.-25.09.2018. a

KOOLITUSE TOIMUMISE AJAD SILLAMÄEL. Toimumiskoht – Ida-Viru Kutsehariduskus, Tallinna mnt 13: GRUPP ON TÄIS!

 • I moodul 11.-12.06.2018. a
 • II moodul 23.-24.08.2018. a
 • III moodul 12.-13.09.2018. a

KOOLITUSE TOIMUMISE AJAD PÄRNUS. Toimumiskoht – Pärnu Linnavalitsus, Suur-Sepa 16:

 • I moodul 18.-19.06.2018. a
 • II moodul 27.-28.08.2018. a
 • III moodul 20.-21.09.2018. a

KOHTADE ARV ON PIIRATUD!

Küsimuste korral kirjutada või helistada numbril 742 8777.

Täienduskoolitust rahastab Euroopa Liidu Sotsiaalfond ja Eesti Vabariik.

Koolituse eesmärk:
Toetada õpetaja hoiakuid, teadmisi ja oskusi õppijate üldpädevuste, hoiakute, teadmiste ja oskuste arengu toetamiseks probleemõppe abil, et kasvaks ohutus liikluses, koolis, kodus ja lähiümbruses

I MOODUL: PROBLEEMÕPPE JA ÕPPIJA MOTIVATSIOONI KÄIVITAMISE ALUSED

 • Kaasaegne arusaam õppimisest:
  – Koosõppimise eeldused ja neile vastava õpikeskkonna loomine
 • Turvalise suhtekeskkonna loomine klassiruumis:
  – lepingute koostöine loomine ja rakendamine,
  – sallivuse suurendamine,
  – kogemuste jagamise, eesmärgistamise ja isiklikke valikute võimaldamine
 • Motivatsioon õppimisel ja selle seos turvalisusega
 • Probleemõppe alus
 • Erinevate õpistrateegiate (probleemõppe, uurimusliku õppe ja
  projektõppe) võrdlemine, seosed, eesmärgid
 • Õpetaja kui grupijuhi roll ja õpilase roll probleemõppes
 • Õpetaja ja õpilase hoiakute mõju probleemõppes
 • Õpilaste hoiakutega tegelemise viisid
 • Vastupanude juhtimine klassiruumis

II MOODUL: PROBLEEMÕPPE LÄBIVIIMISE MUDEL ELULISTE TEEMADE NÄITEL
(OHUTUS,TERVIS, TURVALISUS)

 • Probleemõppe sessioonil osalemine tervise ja ohutuse teemal. Sessiooni refleksioon
 • Probleemõppe sammud
 • Probleemõppe ettevalmistamine:
  – Probleemülesannete koostamine ja esitamise viisid;
  – Kokkulepped klassiruumis;
  – Kokkulepped väljaspool klassiruumi
 • Probleemõppe läbiviimine:
  – Probleemõppe läbiviimise mudel: õpetaja ja õpilaste tegevused

III MOODUL: PROBLEEMÕPPE RAKENDAMINE AINETUNDIDES

 • Probleemõppe rakendamise võimalused ainetundides ja erinevates kooliastmetes
 • Probleemõppe läbiviimisest tekkinud kogemuste refleksioon
 • Praktiline töö probleemõppe läbiviimisel tekkinud keerukuste ja takistustega

Koolituse kogumaht on 56 akadeemilist tundi, millest kontakttunde auditooriumis on 48 (20% loenguid ja 80% praktilist tegevust ja reflektsiooni) . Iseseisva töö maht on 8 tundi.

Moodulite vahepealne iseseisev töö:
1 klassi suhtekeskkonna turvalisemaks muutmise viisi rakendamine ja reflekteerimine järgneval koolitusel.
1 ohtusteemaga seonduva probleemõppe planeerimine e-keskkonnas:

 • probleemi püstitamine
 • rakendamise kavandamine probleemõppe sammude abil

1 ohutuse teemaga seotud probleemõppemeetodi rakendamine koos aine õppimisega ainetunnis ja selle kirjalik reflekteerimine järgneva mudeli alusel:

 • Mida kavandasin? Millepärast?
 • Mida kogesin rakendamisel? Kuidas reageerisin?
 • Mida teeksin teisel korral teisiti? Millepärast?

Kuidas viimane on seotud probleemõppe olemusega?

Digikompetentsi arendamiseks luuakse osalejale e-keskkond enda kogemuse jagamiseks ja iseseisva töö koostamiseks, kuhu pannakse üles ka temaatiline lisamaterjal. IT-õpiobjektide koostamine probleemõppeks ohutuse teema seostamisel ainega : probleemi püstitamiseks, õpitulemuste ja hindamiskriteeriumide koostamiseks, rühmatööde kavandamiseks ja esitlemiseks.