Avatud Meele Instituut (AMI) alustas oma tegevust 1997. aastal Omanäolise Kooli  õpetajakoolitajate ühendusena.

Ühendus Omanäoline Kool (ÜOK) loodi 1993. aastal Avatud Eesti Fondi algatusel ja toetusel.

SA Omanäolise Kooli Arenduskeskus (OKA) loodi 1997. aasta sügisel selleks, et ÜOK tegevust ning käivitatavaid arendusprojekte koordineerida ja nende majandustegevust korraldada.

Avatud Meele Instituut(AMI) alustas oma tegevust Omanäolise Kooli  õpetajakoolitajate ühendusena.Enne Avatud Meele Instituudi loomist käivitas ühendus “Omanäoline Kool” Avatud Eesti Fondi toetusel mitmed programmid õpetajate täiendkoolituseks õppijakesksete õppe-meetodite alal, kus koolitati välja tegevõpetajate gruppe, kes hakkasid edasi tegutsema teiste õpetajate täiendkoolitajatena.

AMI loomise ajal võeti eesmärgiks kujuneda paari-kolme aastaga Eesti haridussüsteemi täiendkoolituse osaks, mis oma kursuste abil taotleb riikliku õppekava üldosa eesmärkide paremat täitmist ja kujundab soodsat hoiakut elukestva õppimise suhtes.

Alates 1999. aastast on AMI SA Omanäolise Kooli Arenduskeskuse täiskasvanute koolitusasutus. Koolituskeskusel Avatud Meele instituut on kehtiv majadustegevusteade nr. 200877 (õppekavarühmad: Aineõpetajate koolitus, Isikuareng, Juhtimine ja haldus, Kasvatusteadus, Klassiõpetaja koolitus, Koolieelikute õpetajate koolitus, Psühholoogia, Sotsiaaltöö ja nõustamine).

Ühendus Omanäoline Kool (ÜOK) loodi 1993. aastal Avatud Eesti Fondi algatusel ja toetusel koolimeeskondade organisatsiooni- ja juhtimisalase täiendkoolitusprogrammi “Omanäoline Kool” osalejate poolt 18. aprillil 1994. a. Narva-Jõesuus.ÜOK oli mitteformaalne projektorganisatsioon – harta alusel tegutsev kooliarendusprojektide hajusvõrgustik. ÜOK korraldas aastakonverentse ning  algatas 90ndatel aastatel mitmeid mõjusaid haridusmuudatusi ning  pikemaajalisi arendusprojekte, millest on tänaseks välja kasvanud erinevaid elujõulisi organisatsioone ja liikumisi (Avatud Meele Instituut, Hea Algus, Eesti kooli Kvaliteedikool, koolitusprojektid: Lugemine ja kirjutamine iseseisva mõtlemise kujundajana; Õppides Loon ennast; Konflikt ja Suhtlemine, Karjääriteave; Kooli Juhtimine muutuvas ühiskonnas, Õpilasomavalitsuste arendusprogramm jne.)
SA Omanäolise Kooli Arenduskeskus(OKA) loodi 1997. a. sügisel selleks, et ÜOK tegevust ning käivitatavaid arendusprojekte koordineerida ja nende majandustegevust korraldada. SA Omanäolise Kooli Arenduskeskus on kasumit mittetaotlev organisatsioon. Sihtasutuse tegevuse eesmärk on kooliarendusliku initsiatiivi toetamine. Selle eesmärgi saavutamiseks sihtasutus:
–   taotleb raha ja varalisi vahendeid Eesti ja teiste riikide füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt ning asutustelt;
–   kirjastab ja levitab sihtasutuse väljaandeid, propageerib kooliarendustegevuse toetamist;
–   toetab kooliarendusprojektide läbiviimist;
–   kogub, süstematiseerib ja vahendab kooliarenduse – alast infot;
–   annab välja ühenduse “Omanäoline kool” ajakirja “Kooruke ja Iva” ja teisi väljaandeid.
–   annab sihtasutuse projektides osalevatele üksikisikutele stipendiume;
–   katab sihtasutuse tegevuse kulud laekunud vahenditest;
–   koostab haridusalaste koolituste metoodikaid,  korraldab ja viib läbi koolitusi.
Majandusaasta aruanded:
Juhatuse koosseis:
Anneli Loodus, juhatuse liige
Koidu Tani-Jürisoo, juhatuse liige.
Me lähtume oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksist.