Avatud kursused 2017-02-09T13:21:43+00:00

Avatud kursused 2017:

Et turgutada jõudu, värskendada fookust ja lihvida olulisi oskusi, soovitavad Avatud Meele Instituudi koolitajad ja eksperdid 2016/17 aasta kevadhooajaks kooliperele õpetaja vitamiiniprogramme.

Retseptivalikud

1. Supervisiooniseminarid. Siin on aeg konkreetsete tööjuhtumite, inimestevaheliste suhete, muutuste ja muude väljakutsete läbitöötamisele ja lahtiharutamisele. Just supervisioon on üks tõhusaimatest meetodidest oma organisatsiooni ja inimeste tervise ja hea käekäigu eest hoolitsemisel.

Võimalus on tegeleda just Teie organisatsiooni spetsiifiliste küsimustega või võtta vaatluse alla mõni järgmistest teemadest.

 • Põlemine või läbipõlemine: läbipõlemise ennetamine õpetaja töös
 • Motivatsioon motivatsiooni säilitamiseks: õpetaja aasta motivatsioonivarud
 • Kas klaas on pool tühi või pool täis: õpetaja eneseväärtustunne

Nende vitamiiniprogrammide pikkuseks soovitame 2 päeva. Vajadusel on võimalik doosi vähendada või suurendada.

2. Koolitused. Siin on aeg oluliste oskuste taas-mõtestamiseks ja uuele tasemele viimiseks. Loome soodsa ruumi nii teadmiste värskendamisele kui oskuste praktilisele harjutamisele.

Selle kevade erisoovitused kuuluvad järgmistele teemadele.

 • Tagasisidest edasisideni: toetades õpilase arengut
 • Rasked kõnelused: koostöö tugevdamine lapsevanematega
 • Armas aeg: tervikliku ajakasutamise kursus

Nende vitamiiniprogrammide pikkuseks soovitame 4 päeva, mis võib jaguneda ka mitme kuu vahel ühe või kahe päeva kaupa.

Ootame märguannet Teie huvist aadressil . Seejärel võtame Teiega ühendust, et lähemad soovid kaardistada ja kokkulepe teha.

NB Mida varem saame Teie soovidest teadlikuks, seda paindlikumaid ajalisi võimalusi saame programmide jaoks pakkuda.

Kõik avatud koolitused toimuvad Tallinnas või Tartus. Sobiva koolituse leidmiseks ja lisainformatsiooni saamiseks klikkige koolituse nimel.  Täpsem info koolituskoha ja muu praktilise infoga saadetakse osalejatele peale registreerumist. INFO JA REGISTREERUMINE: tel 742 8777; 5343 4741; 


„Täiskasvanud õppija vajadustele vastava õpikeskkonna loomine kutseõppeasutuses: õpetaja andragoogiline pädevus“nb! selle kursuse kohad täis

NB, koolitusele on kõik kohad täis. KOOLITUS TOIMUB TALLINNAS PÄRNU MNT 67 (Õnnepalee hoovimaja).

KOOLITUSE TOIMUMISE AJAD:

 • I moodul 24-25. novemberil, 2016. a
 • II moodul 19-20. jaanuaril, 2017. a
 • III moodul 09.-10.veebruaril, 2017. a

KOOLITAJAD: Ellen Aunin ja Ene Velström

Koolitus on osalejale tasuta.

KOHTADE ARV ON PIIRATUD!

Kursusele registreerumiseks palun täita registreerimisvorm, mis asub aadressil: http://goo.gl/D6KOve

Küsimuste korral kirjutada või helistada numbril 742 87 77.

Täienduskoolitust rahastab Euroopa Liidu Sotsiaalfond ja Eesti Vabariik.

Koolitusel on võimalik:

 • kogeda õppijana ise täiskasvanuõppe eripärasid ja keskkonna loomise mõju enda õpimotivatsioonile ning aidata endal kogetu ühendamist oma igapäevatööga;
 • kogeda 3-faasilise õppimise organiseerimist ja mõju endale;
 • kogeda erinevaid õppijast ja pädevustest lähtuvaid õpimeetodeid ning reflekteerida nende mõju ja tulemuslikkust;
 • planeerida ja katsetada koolitusel omandatut oma töös;
 • kogeda õpetaja eneseteadlikkuse suurenemise mõju õpilase õppimisele.

Tahame koolitusel toetada teid selles, et saaksite oma igapäeva tööd teha meisterlikult ja ennastsäästvalt ning muuta õpetamistegevust nii, et õpilane saaks võtta rohkem vastutust enda arengu ja õppimise eest. See on ju üks raske koht? Selleni aitavad jõuda õpilase eneserefleksiooni ja vastutust käivitav eesmärgi püstitamine motivatsiooni käivitavate võtete abil, küsimused ja tagasiside ning õppetegevuse ülesehitus, õpetaja vaatlusteadlikkus ja hinnanguvaba kirjeldamise oskus. Neid kõiki saab koolitusel harjutada.

I MOODUL 16 AKADEEMILIST TUNDI, 2 PÄEVA:
TÄISKASVANUD ÕPPIJA JUHENDAMINE JA KAASAEGSETE ÕPITEOORIATE RAKENDAMINE

 • Andragoogika mõiste, sarnasused ja erinevused pedagoogikaga.
 • Kaasaegsed õpikäsitlused; sotsiaalkonstruktivismi tunnused ja alused.
 • Õppija ja õpetaja aktiivsus ja vastutus õpiprotsessis.
 • Täiskasvanud õppija vajadused ja neile vastava õpikeskkonna loomine.
 • 3-faasiline õpiprotsessi mudel (evokatsioon, tähenduse mõistmine, refleksioon) täiskasvanud õppija õppimise esilekutsumisel.
 • Õpetaja tasandikasutus kui partnerlussuhte hoidja ja vastutuse jagamise võimaldaja.
 • Evokatsioonifaasis sobivad õpimeetodid.
 • Täiskasvanud õppijat kaasavad eesmärgistamise võimalused.

II MOODUL 16 AKADEEMILIST TUNDI, 2 PÄEVA:
ÕPPIJA KUI ARUSAAMISE AKTIIVNE KUJUNDAJA

 • Täiskasvanud õppija õpistiilid ja nende arvestamine õpiprotsessi kavandamisel ja läbiviimisel.
 • Auditiivsed, visuaalsed ja kinesteetilised meetodid õpiprotsessi II faasis.
 • Idee- ja mõistekaartide kasutamine tervikpildi loomiseks ja üldistuste kujundamiseks.
 • Mõtestatud lugemine.
 • Lugemise ja meeldejätmise tõhusust tõstvad ning ainesse süvenemist soodustavad meetodid.
 • Õppija motivatsiooni käivitamine iseseisvate tööde andmisel ja analüüsimisel.
 • Hinnanguvaba kirjeldamine tagasisidestamise põhioskusena.
 • Koostöise õppimise ja vastastikuse õpetamise meetodid.
 • Õpimeetodid, mis võimaldavad väljendada erinevaid seisukohti ning vaatenurkade paljusust, nende mõju arusaamise kujunemisele.

III MOODUL 16 AKADEEMILIST TUNDI, 2 PÄEVA:
ÕPPIJA ENESEREFLEKSIOONI TOETAMINE

 • Refleksiooni faasile vastavad õpimeetodid.
 • Täiskasvanud õppija õpioskused ja nende arendamine.
 • Kirjutamine iseseisva mõtlemise arendajana.
 • Küsiva õppija kujundamine; küsimuste tüübid ja nende mõju õppija mõttetegevusele;
 • Konstruktivistlik hindamiskäsitus ja selle rakendamise võimalused koolis;
 • Õpitsükli kavandamine ja hindamine;
 • Õpitegevust ja õppija eneserefleksioonioskust edendavad tagasisidestamise meetodid;

Koolituse kogumaht on 56 akadeemilist tundi, millest kontakttunde auditooriumis on 48. Iseseisva töö maht on 8 tundi ja see hõlmab koolitusel õpitu rakendamist klassiruumis, vaatlust, refleksiooni ja analüüsi vastavalt koolitusel antud mudelile.

Moodulite vahepealne iseseisev töö

 1. Kolleegi töö vaatlus 2 tundi, tagasisideprotsessi läbiviimine oskuste harjutamiseks.
 2. 3-faasilise 45-min tunni ja 90-min tunni konspekti koostamine.

Mõlema tunni rakendamine ja reflekteerimine vastavalt õpetaja kutsestandardile ja koolitusel antud refleksioonimudelile.

 1. 1 kolmefaasilise IT õpiobjekti koostamine e-keskkonnas koos abiga
 2. Õppimispäeviku täitmine koolituse kestel vastavalt antud ülesandele

 

Digikompetentsi arendamiseks luuakse osalejatele e-keskkond enda kogemuse jagamiseks ja iseseisva töö koostamiseks, kuhu pannakse üles ka temaatiline lisamaterjal IT-õpiobjektide koostamiseks, juhendamiseks ja jagamiseks omavahel.

 

Kursusele registreerumiseks palun täita registreerimisvorm, mis asub aadressil: http://goo.gl/D6KOve

Küsimuste korral kirjutada või helistada numbril 742 87 77.


„ Loova ettevõtlikkuse arendamine ainetundides kui aktiivse kodaniku kujunemise võimaldaja“.

Täienduskoolitust rahastab Euroopa Liidu Sotsiaalfond ja Eesti Vabariik.

KOOLITUSE TOIMUMISE AJAD:

TARTUS VESKI TN 69 II KORRUS

 • I moodul  8-9. detsembril, 2016
 • II moodul 26-27. jaanuaril, 2017
 • III moodul 01-02. veebruaril,2017

TALLINNAS PÄRNU MNT 67 (Õnnepalee hoovimaja). 

Kursusele registreerumiseks palun täita registreerimisvorm, mis asub aadressil:  https://goo.gl/forms/3bQ6VIsQpeqci4Hv2 (vajuta NEXT)

 • I moodul 12-13. jaanuaril, 2017 nb! kursuse algusaeg on muutunud
 • II moodul 07.-08, veebruaril, 2017.
 • III moodul märts, 2017 kuupäev täpsustamisel.

KOOLITAJAD:  Markus Tani ja Ene Kulasalu  SA Omanäolise Kooli Arenduskeskuse koolituskeskusest Avatud Meele Instituut

Koolitus on osalejale tasuta.

KOHTADE ARV ON PIIRATUD!

Koolitusel on võimalik:

 • mõtestada kodanikujulguse ja ettevõtlikkuse mõistet ning seostab seda riiklike õppekavade üldosade alusväärtuste, sihiseadete ja pädevustega
 • teadvustada ettevõtlikkuspädevusega seostuvaid oskusi, omadusi ja käitumist, mida saab kujundada igas ainetunnis
 • teadvustada ettevõtlikkust toetava demokraatliku tunni ülesehitust
 • luua koos kolleegidega harjutusi vastavalt tunni teemale probleemitundlikkuse, mõtlemise voolavuse, mõtlemise paindlikkuse arendamiseks
 • teadvustada probleemõppe metoodikat ja selle seost ettevõtlikkuse arendamisega
 • õppida tundma viise toimetulekuks õpilaste vastupanuga erinevatesse koostöörühmadesse  koondumisel ja osalemisel
 • tutvuda õppijat kaasavate eesmärgistamise võtetega
 • harjutada analüüsimist, sünteesimist, teadmist, mõistmist ja hindamist soodustavate  küsimuste koostamist
 • teadvustada kohusetunde ja vastutustunde erinevust ja mõju kodanikualgatusele ning enesetõhususe ja ettevõtlikkuse seoseid

 

I moodul 16 akadeemilist tundi, 2 päeva:  Õpilase ja õpetaja koostöö  kognitiivsete võimete ja ettevõtlikkuse arendamiseks   

 

 • Kodaniku kujunemise, ettevõtlikkuse teema kaasaegse ühiskonnaliikme arengus;
 • Aine kui vahend ettevõtlikkuse ja kodanikujulguse arendamisel;
 • Tunni ülesehitamine 3-faasilise õpiprotsessi mudelile ja koostööle;
 • Sotsiaal-konstruktivismi rakendamine kodanikujulguse ja ettevõtlikkuse arengu teenistusse;
 • Ettevõtlikkuspädevusega seostuvad oskused, omadused ja käitumine
 • Riskivalmiduse ja enesetõhususe seosed ettevõtlikkusega
 • Koostöörühmade moodustamine ja koostööprintsiipide rakendamise tagamine;
 • Diskussioonimeetodid ettevõtlikkuse arendamisel
 • Õpilase kognitiivsete võimete arendamise teadlik juhtimine: analüüsimist, sünteesimist, mõistmist ja otsustamist soodustavate küsimuste ja meetodite abil
 • Õpetaja oskused ettevõtlikkuspädevuse arendamiseks keskkonna loomisel: hinnanguvaba kirjeldamine, tunnetega tegelemine, ebakohase käitumise ohjamine;
 • Õpetaja enda tegevuse refleksioon ja eneseanalüüs kui ettevõtlikkust toetavad tegevused ning selle võimaldamine õpilastele õpiprotsessis;
 • Õpetaja ettevõtlikkuspädevuse väljendumine ja selle teadlik arendamine

 

II moodul 16 akadeemilist tundi, 2 päeva: Loovus kui ettevõtlikkuse ja kodanikujulguse käivitaja.  

 • Ettevõtlikkuse seos loovusega;
 • Loovus, loomingulisus, spontaansus, impulsiivsus;
 • Loovmõtlemise olemus ja tingimused;
 • Konvergentne ja divergentne mõtlemine ning nende vahekord tunnis ettevõtlikkuse ja kodanikujulguse arendamisel;
 • Loovuse arendamist võimaldavad komponendid ning nendega tegelemise olulisus ja nende arengule takistavalt mõjuvad tegurid;
 • Probleemitundlikkuse kui ettevõtlikkuse käivitaja arendamise meetodid ainetundides;
 • Mõtlemise paindlikkuse arendamine, ainete- ja valdkondadevahelise lõimingu  võimaldamine;
 • Mõtlemise paindlikkuse ja voolavuse arendamiseks sobivad võtted ja meetodid;
 • Loova mõtlemise mõju õpimotivatsioonile;
 • Ideede kriitilise hindamise individuaalsed ja koostöised võtted;
 • Ideede ja mõtete esitlemise toetamise võtete kujundamine õpilastes;
 • Loovaks mõtlemiseks ja ideede esitlemiseks vajaliku psühholoogilise turvalisuse tagamise olulisus ja õpetajaoskused;
 • Kodanikujulguse seotus enesekindluse ja eneseväärtustundega

 

III moodul 16 akadeemilist tundi, 2 päeva: Probleemõpe – eesmärgi püstitusest eneseanalüüsini.  

 • Kõrgemate vajaduste (kuuluvus-, pädevus- ja autonoomiavajadus) rahuldamise korraldamine ainetundides;
 • Probleemõppe mõiste ja põhistruktuur
 • Probleemõppe meetodid
 • Probleemõppe rakendamine individuaalse, paaris-, rühmatööna
 • Probleemküsimuste sõnastamine
 • Eesmärgistamise võtted ja neile vastav refleksioon ning analüüsi käivitamine;
 • Uurimuslikud õpikeskkonnad ja IT-vahendid loovuse ja ettevõtlikkuse äratamiseks
 • Probleemide autentsus ja sotsiaalne kontekst
 • Projektõppe ja õpiprojekti mõiste
 • e-keskkonnad disainimiseks, ideede genereerimiseks, planeerimiseks, grupiotsuste tegemiseks
 • Koostöised õppimisviisid üksteise arengu toetamisel;
 • Eneseanalüüs koosõppes, individuaalse ja grupilise eneseanalüüsi võtted;
 • Väljundite sõnastamine ja neile vastavate hindamiskriteeriumide loomise võimaldamine individuaalselt ja grupiliselt;
 • Iseseisva töö esitlus ja tagasiside osalejatelt;
 • Kursusel õpitu kokkuvõtlik loov esitlus vabalt valitud vormis

 

Koolituse kogumaht on 56 akadeemilist tundi, millest kontakttunde auditooriumis on 48. Iseseisva töö maht on 8 tundi ja see hõlmab koolitusel õpitu rakendamist klassiruumis, vaatlust, refleksiooni ja analüüsi vastavalt koolitusel antud mudelile.

Moodulite vahepealne iseseisev töö

 1. Luua iga loova mõtlemise komponendi arendamiseks tunni teemast lähtuv 1 suuline ja 1 tegevuslik harjutus: kokku 8 harjutust. Neid klassis rakendada ja tulemust analüüsida.
 2. Koostada 1 digitaalne õpiobjekt oma õpetatavas aines, kus areneb õpilase analüüsisoskus, sünteesisoskus, teadlikkuse käivitumine, tähenduse loomine, seostamine, prognoosimine.
 3. Koostada probleemõppe strateegiat rakendava õppetegevuse konspekt, see ette valmistada ja õpilastega läbi viia. Koguda tagasisidet õpilastelt ning koostada eneserefleksioon, see koolitusel esitada.

Digikompetentsi arendamiseks  luuakse  osalejale e-keskkond enda kogemuse jagamiseks ja iseseisva töö koostamiseks, kuhu pannakse üles ka temaatiline lisamaterjal.

IT-õpiobjektide koostamine juhendamise abil ja nende jagamine.

Probleemõppe rakendamist toetavate e-keskkondade tutvustamine ja kasutamine koolitusel

 Kursuse lõpetamiseks on osaleja osalenud 80% auditoorses tegevuses, koostanud iseseisvad tööd, esitlenud neid ning osalenud e-keskkonna tegevustes. Osalejale väljastatakse SA Omanäolise Kooli Arenduskeskuse koolituskeskuse Avatud Meele Instituut tunnistus koos õiendiga.

Kursusele registreerumiseks palun täita registreerimisvorm, mis asub aadressil:

http://goo.gl/ZvMI81

Küsimuste korral kirjutada või helistada numbril 742 87 77.


Hea kolleeg  mittestatsionaarse õppevormiga asutusest, SA Omanäolise Kooli Arenduskeskus kutsub Teid osa võtma algavast  õpetajate

täienduskoolitusestÕppija motivatsiooni ja vastutustunde mõjutamine andragoogilise lähenemise abil“

 Täienduskoolitust rahastab Euroopa Liidu Sotsiaalfond ja Eesti Vabariik.

KOOLITUSE TOIMUMISE AJAD:

KOOLITUS TARTUS VESKI TN 69 II KORRUS

 • I moodul 24-25. novembril, 2016
 • II moodul 21-22. detsembril, 2016
 • III moodul 17-18. jaanuaril. 2017

KOOLITUS TALLINNAS PÄRNU MNT 67 (Õnnepalee hoovimaja).

 • I moodul  10-11. jaanuaril, 2017
 • II moodul 24-25.jaanuaril, 2017
 • III moodul 16-17.veebruaril, 2017

KOOLITAJAD:   Anu Parts ja Ene Kulasalu  SA Omanäolise Kooli Arenduskeskuse koolituskeskusest Avatud Meele Instituut

Koolitus on osalejale tasuta.

KOHTADE ARV ON PIIRATUD!

Koolitusel on võimalik:

 • teadvustada ja analüüsida täiskasvanuõppe eripärade arvestamist enda juhitud õpiprotsessis
 • tunda õppida kaasaegseid õpikäsitlusi ja nende avaldumise tunnuseid õppekeskkonnas
 • teadvustada coachingu põhielemente, eesmärke ning alusväärtusi
 • kogeda aktiviseerivaid, iseseisvat mõtlemist ja loomulikku õppimist esilekutsuvaid õpimeetodeid ning reflekteerida koolituse käigus nende mõju, eesmärgipärasust ja kasutatavust täiskasvanud õppijatega
 • tutvuda enesemääratlemisteooriast tuleneva motivatsioonikäsitlusega
 • rakendada kujundavat hindamist ning saada sellele tagasisidet ning seostada enda ja kolleegide kujundava hindamise praktikat teoreetiliste lähtekohtadega
 • tutvuda ja kasutada erinevaid täiskasvanud õppijale kohaseid eesmärgistamise  võtteid
 • teadvustada tagasisideprotsessi põhielemente ning ülesehituse võimalusi ning   mõtestada selle rakendamise erinevaid võimalusi oma igapäevatöös täiskasvanud õppijaga
 • harjutada hinnanguvaba kirjeldamise oskust
 • kogeda koostöiseid õpimeetodeid, mida kasutada õpiprotsessi erinevates faasides ning koolituse käigus reflekteerida nende mõju ja eesmärgipärasust
 • õppida eristama erinevaid suhtlemistasandeid ning teadvustada enda tasandikasutuse mõjus õppija vastutuse võtmisele
 • teadvustada õpetaja enesehindamise olulisust ja harjutada selleks vajalikke tegevusi

 

I moodul 16 akadeemilist tundi, 2 päeva:  Kaasaegsed õpiteooriad ja täiskasvanud õppija õppimise juhendamine coachingu abil. 

 

 • Täiskasvanuõppe tingimused ja eripära;
 • Täiskasvanud õppija vajadused ja neile vastava õpikeskkonna loomine;
 • Kaasaegsed õpikäsitlused; sotsiaalkonstruktivismi tunnused ja alused;
 • Õppija ja õpetaja aktiivsus ja vastutus õpiprotsessis;
 • Õpetaja tasandikasutus kui partnerlussuhte hoidja ja vastutuse jagamise võimaldaja;
 • Õpetaja kui coach täiskasvanud õppijale;
 • Coaching`u mõiste, kujunemislugu ja põhimõtted;
 • Coaching kui 1 õpetaja juhtimisstiil;
 • Õpilase vastutuse, eneseusu ja motivatsiooni suurendamine coachingu abil;
 • GROW-mudel, selle terviklik ülesehitus ja osad;
 • Eesmärgistamise võimalused: kelle eesmärgid?
 • Reaalsuse uurimine: hinnang või kirjeldus?
 • Lahendusvariantide paljususe loomine: üks õige või palju valikuid?
 • Vastutus ja tegevusplaan: kuidas muuta arutelu otsuseks?
 • Coachinguseansi praktiline harjutamine;
 • Grupicoaching koolis

 

II moodul 16 akadeemilist tundi, 2 päeva:  Kujundav hindamine ja õppeprotsessi organiseerimine täiskasvanud õppijate motivatsiooni käivitamiseks.

 

 • 3-faasiline õpiprotsessi mudel (evokatsioon, tähenduse mõistmine, refleksioon) täiskasvanud õppija õppimise esilekutsumisel; mudeli kasutamine tundide ettevalmistamiseks ja meetodite näited;
 • Kujundava hindamise olemus: õppijapoolsest eesmärgistamisest eneserefleksioonini;
 • 3-faasilise õppimise mudeli kasutamine kujundava hindamise planeerimiseks ja läbiviimiseks;
 • Õpetaja kui täiskasvanud õppijaga õppeprotsessi kooslooja;
 • Täiskasvanud õppijat kaasavad eesmärgistamise võimalused ja meetodid;
 • Motivatsioon kui inimese võimekus ja selle kompetentsid:
 • saavutus- ja pädevusvajadus ning sellele vastamine hindamisega
 • pühendumus ja selle toetamine hindamisega
 • optimism ja initsiatiivikus ning hindamise mõju sellele;
 • Hindamise, hinnangulisuse ja sekkumise mõju sisemise motivatsiooni kujunemisele;
 • Hindamise eesmärgid: soodustada ja suunata õppimist, tõestada taseme saavutamist, uurimiseks, arendada ja kavandada õpetamistegevust, prognoosida arengut – sellest lähtuvad tegevused;
 • Vooseisund, selle saavutamist soodustav keskkond ja tegevused õppimisel;
 • Motivatsiooni 4 välist regulatsiooni, nende vältimine ja kasutamine;
 • Meetodid ja tegevused kohaste väliste motivatsiooni mõjutamise viiside kasutamiseks täiskasvanud õppija puhul

 

III moodul 16 akadeemilist tundi, 2 päeva:  Motiveeriv tagasisidestamine ja täiskasvanud õppija eneserefleksiooni esilekutsumine.

 

 • Tagasiside ja eneserefleksiooni mõisted ja kasutamisvõimalused täiskasvanud õppija õppimise organiseerimisel;
 • Täiskasvanud õppija eneserefleksioonivõimekus ja selle arendamine;
 • Loovad ja kujundlikud eneserefleksiooni võtted;
 • Õpipäevikud, logiraamatud, õpimappide jmt kasutamine eneserefleksiooniks (sh IT –vahendite);
 • Õppimist ja õppija arengut  toetav tagasisidestamise protsess;
 • Korrigeeriv ja tunnustav tagasiside, oskuste harjutamine;
 • Hinnanguvaba kirjeldamine tagasisidevestluse põhioskusena;
 • Õppija motivatsiooni ja vastutust käivitavate tagasisidevestluste ülesehitus;
 • Õpetaja tasandikasutus täiskasvanud õppijaga kui partnerluse väljendamise ja vastutuse suurendamise viis;
 • Õpetaja enda tegevuse refleksioon, eneseanalüüs, selle harjutamine;
 • Õpetaja kobarrolli analüüs täiskasvanud õppijate õpetamise seisukohalt, selle edasiarendamise kavandamine;
 • Õpetaja autoriteedi vormid ja seotus õppimiskäsitlustega ja hindamisega;
 • Õpetaja kuuluvus õppivasse kogukonda kui autonoomia ja pädevusvajaduse rahuldamise võimaldaja

 

Koolituse kogumaht on 56 akadeemilist tundi, millest kontakttunde auditooriumis on 48. Iseseisva töö maht on 8 tundi ja see hõlmab koolitusel õpitu rakendamist klassiruumis, vaatlust, refleksiooni ja analüüsi vastavalt koolitusel antud mudelile.

Moodulite vahepealne iseseisev töö

 1. Rakendada õpilastega tunnis 2 eesmärgistamise võtet ning  2 refleksioonivõtet.
 2. Viia läbi GROW-vestlus ning esitada sellest kirjalik refleksioon
 3. Koostada 1 tunnikava (teemakava) lähtuvalt konstruktivismist ja 3-faasilisest õppimise mudelist, kava tunnis rakendada ja kirjutada refleksioon rakendades etteantud kolmeosalist mudelit
 4. Õppeasutuses käivitada õpigrupp, kus arutleda abimaterjalide abil kujundava hindamise olemuse ja rakendatavuse üle täiskasvanud õppijate puhul

Digikompetentsi arendamiseks  luuakse osalejale e-keskkond enda kogemuse jagamiseks ja iseseisva töö koostamiseks, kuhu pannakse üles ka temaatiline lisamaterjal.

IT-keskkondade kasutusvõimaluste õpetamine eneserefleksiooniks.

 Kursuse lõpetamiseks on osaleja osalenud 80% auditoorses tegevuses, koostanud iseseisvad tööd, esitlenud neid ning osalenud e-keskkonna tegevustes. Osalejale väljastatakse SA Omanäolise Kooli Arenduskeskuse koolituskeskuse Avatud Meele Instituut tunnistus koos õiendiga.

Kursusele registreerumiseks palun täita registreerimisvorm, mis asub aadressil:

http://goo.gl/3I4rWo

Küsimuste korral kirjutada või helistada numbril 742 87 77.


Hea kolleeg gümnaasiumis, SA Omanäolise Kooli Arenduskeskus kutsub Teid osa võtma algavast  õpetajate

täienduskoolitusestAlgatusvõimeline kodanik: sotsiaalse ja suhtluspädevuse arendamine ainetundides

KOOLITUSE TOIMUMISE AJAD:

KOOLITUS TALLINNAS PÄRNU MNT 67 (Õnnepalee hoovimaja).

I moodul    6.detsembril, 2016

II moodul   7.detsembril, 2016

III moodul  17.jaanuaril, 2017

IV moodul 18.jaanuaril, 2017

V moodul  14.veebruaril, 2017

VI moodul 15.veebruaril, 2017

KOOLITUS TARTUS VESKI TN 69 II KORRUS

I moodul   15.detsembril, 2016

II moodul  16.detsembril,2016

III moodul 19.jaanuaril, 2017

IV moodul 20.jaanuaril, 2017

V moodul 09.veebruaril, 2017

VI moodul 10.veebruaril, 2017

KOOLITAJAD:    Koidu Tani – Jürisoo ja Ene Kulasalu  SA Omanäolise Kooli Arenduskeskuse koolituskeskusest Avatud Meele Instituut

Koolitus on osalejale tasuta.

KOHTADE ARV ON PIIRATUD!

Täienduskoolitust rahastab Euroopa Liidu Sotsiaalfond ja Eesti Vabariik.

Koolitusel on võimalik:

 • tundma õppida sotsiaalse ja suhtluspädevuse olemust ja nende väljendumise indikaatoreid
 • teadvustada kaasaegseid suhtluspädevusi ning nende aluseks olevaid väärtusi ja hoiakuid
 • teadvustada sotsiaalse ja suhtluspädevuse mõju algatusvõimelise kodaniku kujunemisele
 • kogeda treeningutel 5 põhilist suhtlemisoskust (selge eneseväljendus, aktiivne kuulamine, enesekehtestamine, konflikti lahendamine, konflikti vahendamine), reflekteerib selle mõju ning kavandab selle kogemise võimaldamist oma ainetunnis
 • seostada suhtluspädevuse ja sotsiaalse pädevuse arendamise võimalusi erinevate ainetunni teemadega
 • luua ja kogeda kolleegide meetodeid ja võtteid erinevate suhtlemisoskuste õppimiseks ainetunnis
 • teadvustada õpilase probleemi puhul sobiva abistamisoskusena aktiivset kuulamist
 • teadvustada selge eneseväljenduse kehtestavat toimet
 • harjutada probleemi lahendamise mudeli  kasutamist ja teadvustada selle rakendamist mudelina ainetunnis
 • kogeda ja harjutada 2 osapoole omavahelise vastuolu vahendamist
 • teadvustada väärtusi väljendavate arusaamade ilmnemist kõnekeeles ja käitumises
 • teadvustada enda autoriteedi vormi ning selle mõju kodanikualgatusliku hoiakuga õpilase kujunemisele

I moodul 8 akadeemilist tundi, 1 päev:  Heade suhete alustalad.

 • Sotsiaalkonstruktivistliku õpikeskkonna tunnused ainetunnis;
 • 3-faasilise õpiprotsessi võimalused sotsiaalsete ja suhtlemisoskuste arendamiseks;
 • Väärtused ja neid väljendavad arusaamad suhetest õpiprotsessis;
 • Suhtluspädevuse seosed sotsiaalse pädevuse ja demokraatlike põhimõtete rakendamisega;
 • Suhtlemistasandite ja suhtlemistõkete mõju suhtele ja nende kasutamise teadlikkus

töös õpilastega;

 • Probleemi määratlemise oskus ning sobiva suhtlemisoskuse valik;
 • Hinnanguvaba kirjeldamise oskus – alus enesekehtestamisele ja tagasisidele;
 • Hinnanguvaba kirjeldamise oskuse arendamine ainetunnis

 II moodul 8 akadeemilist tundi, 1 päev:   Abistamisoskused.

 • Kuulamine ja kuulmine ning selle olulisus algatusvõime käivitamisel;
 • Sotsiaalsest tunnetusest sotsiaalse osavuseni;
 • Empaatia, siirus, ehedus, hoolimine ja aktsepteerimine;
 • Eneseregulatsioonivõtted abistamisel;
 • Aktiivse kuulamise tõkked ja nende ületamine;
 • Teise mõtete ümbersõnastamine ja selle kasutamise õppimine ainetunnis;
 • Tunnetega tegelemise vajalikkus õpiprotsessis;
 • Teise tunnete peegeldamine ja selle kasutamise õppimine ainetunnis;
 • Videotreening aktiivse kuulamise omandamiseks;
 • Abistamisoskuste arendamine ainetunnis
 • Kirjalike harjutuste koostamine õpilastele kuulamisoskuse õppimiseks ja harjutamiseks
 • Meetodid ja tunnitegevused emotsioonide juhtimisega tegelemiseks;
 • Meetodid ja tunnitegevused kuulamisoskuste õppimiseks ja harjutamiseks

 III moodul 8 akadeemilist tundi, 1 päev:   Selge eneseväljendamine.

 • Selge ja ebaselge eneseväljendamise erinevus ja mõju suhtele;
 • Selge suhtlemise terviklikkus ja mõju õpetaja kehtimajäämisele;
 • Selge suhtlemise aluseks olevad väärtused ning nende mõju suhete selgusele ja usalduslikkusele;
 • Selge suhtlemise liigid ja nende kasutamise võimaldamine õpiprotsessis;
 • Selge eneseväljenduse kehtestav olemus;
 • Ebaselgete sõnumite korrigeerimise võimaldamine õpilasele;
 • Meetodid ja tunnistegevused selge eneseväljenduse õppimiseks ainetunnis
 • Videotreening: selge eneseväljenduse terviklikkus (sõnad ja kehakeel)

IV moodul 8 akadeemilist tundi, 1 päev: Enesekehtestamine.

 • Enesekehtestamise aluseks olevad väärtused ja neid väljendavad arusaamad inimese kõnes ja käitumises;
 • Kehtestamine erinevus väärtusvastuolu ja vajadusvastuolu puhul;
 • Vajadused ja väärtused ning nende omavaheline seos;
 • Kehtestamise terviklikkus (konfrontatsioon + aktiivne kuulamine);
 • Kehtestamisoskuse kasutamise kavandamine õppetegevuse sisse ainetunnis;
 • Videotreening kehtestamisoskuse kui terviku omandamiseks

V moodul 8 akadeemilist tundi, 1 päev: Probleemide lahendamine ja vahendamine.

 • Konflikti mõiste suhetes ja selle mõju algatusvõimelise kodaniku kujunemisele;
 • Konflikti lahendamine distsiplineerimisvahendite (tasu, karistus) abil ja selle mõju suhetele ja isiksuse arengule;
 • Probleemide lahendamise 6-astmeline mudel;
 • Vajaduse ja lahenduse eristamine;
 • Väärusvastuolu käsitamine;
 • Luua ülesandeid ainetunniks, kus kasutada 6-astmelist mudelit ja koostööd;
 • Luua situatsioonikirjeldusi ainetunniks, kus õpilasel tuleb leida väärtusvastuolu käsitlemiseks sobiv viis;
 • Videoharjutus konflikti vahendamisest

VI moodul 8 akadeemilist tundi, 1 päev: Õpetaja ja õpilase väärikus ja autoriteet.

 • Väärikuse, võrdväärsuse mõisted koolielus ja selle sätestused PRÕK-is, GRÕK-is ning õpetaja kutsetasemetes;
 • Sõltumatu ja sõltuv inimese mina suhetes
 • Suhted mikro- ja makrotasandil: inimeste vahel, inimese ja rühma vahel, inimeste rühmade vahel
 • Erinevuste märkamine ja arvestamine
 • Harjutused ja mängud õpilastega sallivuse suurendamiseks ja erinevuste austamise arendamiseks
 • Empaatiaharjutused õpilastega
 • Sotsiomeetrilised harjutused õpilastega grupisuhete kujundamiseks, eneseväljendamiseks, märkamiseks
 • Õpilase aktiivsuse, algatusvõime ja vastutustunde arengu seos suhtlemise ning selle õppimisega õpetaja käitumise mudelist;
 • Õpetaja autonoomia ja vastutus Eesti riigi väärtuste esindajana

Koolituse kogumaht on 56 akadeemilist tundi, millest kontakttunde auditooriumis on 48. Iseseisva töö maht on 8 tundi ja see hõlmab koolitusel õpitu rakendamist klassiruumis, vaatlust, refleksiooni ja analüüsi vastavalt koolitusel antud mudelile.

 Moodulite vahepealne iseseisev töö

 1. Koostada õpilastele iga õpitud suhtlemisoskusega tutvumiseks enda ainetunni teemast lähtuv harjutus või meetod, millest 1 on e-keskkonnas kasutatav
 2. Harjutada iga suhtlemisoskust ja reflekteerida vähemalt ühe kasutamist vastavalt kursuselt saadud skeemile e-keskkonnas
 3. Rakendada vähemalt 2 koolitusel õpitud sotsiaalse pädevuse arendamiseks mõeldud harjutust või mängu õpilastega ning reflekteerida seda
 4. Kasutada vähemalt 1 sotsiomeetrilist soojendusharjutust ning reflekteerida kasutamist ja mõju õpiprotsessile

 

Digikompetentsi arendamiseks   loob osaleja e-keskkonnas 1 õpiobjekti suhtlemisoskuse arendamiseks oma ainetunnis vastavalt sotsiaal-konstruktivistlikule paradigmale ja 3-faasilisele õppimisele ning jagab seda kolleegidega.

Kursuse lõpetamiseks on osaleja osalenud 80% auditoorses tegevuses, koostanud iseseisvad tööd, esitlenud neid ning osalenud e-keskkonna tegevustes. Osalejale väljastatakse SA Omanäolise Kooli Arenduskeskuse koolituskeskuse Avatud Meele Instituut tunnistus koos õiendiga.

Kursusele registreerumiseks palun täita registreerimisvorm, mis asub aadressil: https://goo.gl/iQnimJ

Küsimuste korral kirjutada või helistada numbril 742 87 77.


Kujundava hindamise abil vastutustundlikuks õppijaks

EESMÄRK: toetada õpetajaid ühendamaks kujundavat hindamist õpioskuste arendamisega

SIHTRÜHM: klassiõpetajad ja algklasside õpetajad

KURSUSE MAHT: 8 akadeemilist tundi

ÕPIVÄLJUNDID:

osaleja

 • teadvustab hindamise eesmärki ja RÕK –s selleks sätestatud võimalusi;
 • mõistab kokkuvõtva ja kujundava hindamise korraldamise ja mõju erinevusi;
 • teadvustab kaasaegset arusaama õpioskustest;
 • mõistab kohusetunde ja vastutustunde kujundamise teid ja sellest lähtuvat erinevust;
 • teadvustab õpitulemuste ja hindamiskriteeriumide tutvustamise ja mõistmise abi vastutustundlikkuse kujunemisele;
 • oskab leida sobivaid eesmärgistamise ja refleksiooni võtteid;
 • oskab koostada hinnanguvaba kirjeldust hindamiskriteeriumide loomisel ja tagasisidestamisel;
 • teadvustab koostöö olulisust lapsevanemaga kujundava hindamise korraldamisel ja vastutustunde arendamisel.

TEEMAD:

 • Hindamise eesmärk RÕK-s.
 • Pädevuspõhise hindamise 2 suunda (kokkuvõttev ja kujundav).
 • Kaasaegne arusaamine õpioskustest.
 • Kohusetunne ja vastutustunne.
 • Kujundava hindamise koht ja korraldamise võtted õpiprotsessis.
 • Eesmärgistamise võtted.
 • Eesmärgi ja refleksiooni kooskõla – õppimise terviklikkuse tagaja.

KURSUSE TOIMUMISE AEG: 13.oktoober TALLINNAS

TÖÖAJAD: 10.00-11.30; 11.45-13.15; 14.15-15.45; 16.00-17.00

KOOLITAJA: Ene Kulasalu: „Koolitajana olen korraldanud umbes 10 aastat kursusi pädevuspõhisest hindamisest (kaasaarvatud kujundavast hindamisest), psühholoogiaõpeta. Oluline on vahet teha kujundaval ja kokkuvõtval hindamisel. Võib juhtuda, et käsitame tagasidet kui kujundavat hindamist, kui sealt jäävad puudu mõned olulised õpetaja poolt korraldatavad sammud.“

KOOLITUSE HIND: 55 eurot (sisaldab kohvipauside hinda, lõuna osalejate kulul)

REGISTREERU: https://goo.gl/84035h või kirjutades aadressile .

Viimane võimalus Tartu rühma registreerumiseks 06.10.2016.