logorida emp est

Projekt „Erikoolist tavaellu tõhusa võrgustikutöö toel“ on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –
noored“ avatud taotlusvoorust „Jätkutugi erikoolist või vanglast vabanenud noortele“

Projekti partneriteks on Kaagvere- ja Tapa Erikool

Projekti pikaajaline eesmärk on: Jätkutoe pakkumise süsteemse mudeli rakendamise ning võrgustikuliikmete pädevuse ja motivatsiooni suurendamise tagajärjel on Eestis suurenenud erikoolist vabanenud noorte toimetulek ja vähenenud retsidiivne käitumine.

Üldeesmärk:

Projektitegevuste tulemusena on paranenud Tapa ja Kaagvere erikoolis õppivate ja kodukohta tagasipöörduvate noorte sotsiaalne toimetulek ning neile suunatud jätkutoe kättesaadavus ja kvaliteet. On välja töötatud erikoolist vabanenud noortele jätkutoe pakkumiseks vajalikud erinevatele osapooltele mõeldud programmid, metoodika ja juhendmaterjalid.Erikoolide töötajate (õpetajate, sotsiaalpedagoogide, psühholoogide jt. tugispetsialistide) jätkutoe pakkumise kompetents on suurenenud. Samuti on lapsevanemad teemakesksete grupinõustamiste kaudu senisest enam kaasatud võrgustikutöösse ning nende abistamisoskused, vanemlikud oskused ja noorele täiendava toe pakkumise suutlikkus on suurenenud.

Informatsioon programmide rakendamise kohta on teavitustegevuste kaudu jõudnud jätkutoe pakkumisega seotud sihtgruppide, teenuse tellijate ja laiema avalikkuseni.

Projekti eesmärgid täidetakse läbi 4 alaeesmärgi saavutamise:

  1. On välja töötatud erikoolist vabanenud noortele jätkutoe pakkumise süsteemne mudel koos erinevatele osapooltele mõeldud programmide, metoodika ja juhendmaterjalidega.
  2. On suurenenud Tapa ja Kaagvere erikooli töötajate (õpetajate, klassijuhatajate, kasvatajate, sotsiaalpedagoogide, psühholoogide, tugispetsialistide) pädevus noortele jätkutoe pakkumiseks ning koostöö tegemiseks noorte mitteformaalse võrgustiku liikmetega.
  3. On suurenenud erikoolist vabanenud noorte mitteformaalse võrgustiku liikmete abistamisoskused, lapsevanemate vanemlikud oskused ja noorele täiendava toe pakkumise suutlikkus.
  4. Jätkutoe pakkumisega seotud sihtgrupid, teenuse tellijad ja laiem avalikkus on teadlikud jätkutoe süsteemsest mudelist ning selle rakendamise võimalustest.

 

 

 

Projekti tulemusel:

Projekti „Erikoolist tavaellu tõhusa võrgustikutöö toel“ tegevuste tulemusena on suurenenud erikoolidest vabanevate noorte toimetulek ning jätkutoe kättesaadavus ja kvaliteet Eestis on paranenud. Tapa ja Kaagvere erikooli jätkutoe pakkumise kompetents on suurenenud. Eestis on  suurenenud erikoolist vabanenud noorte mitteformaalse võrgustiku liikmete abistamisoskused ja täiendava toe pakkumise suutlikkus.

Programm on osa Haridus- ja Teadusministeeriumi üldisest strateegilisest tegevusest, mis on suunatud laste ja noorte heaolu parandamisele, formaalharidussüsteemi ja noorsootöö mitmekesistamisele ning selle abil ka ennetustööle. Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

Lisainfo programmi kodulehelt www.entk.ee/riskilapsedjanoored/ ja Facebook’ist www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored

***********************************************

EMP ja Norra toetuste kaudu aitavad Island, Liechtenstein ja Norra vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke erinevusi ning tugevdada kahepoolseid suhteid Euroopa abisaajariikidega. Need kolm riiki teevad EMP lepingu kaudu tihedat koostööd Euroopa Liiduga.

EMP ja Norra toetusi antakse aastatel 2009-2014 summas 1,79 miljardit eurot. Sellest umbes 97% annab Norra. Toetatakse vabaühendusi, teadus- ja akadeemilisi asutusi ning avalikku ja erasektorit 12 uues ELi liikmesriigis, Kreekas, Portugalis ja Hispaanias. Tehakse tihedat koostööd doonorriikide organisatsioonidega ja projekte võib ellu viia kuni aastani 2016.

Toetatavad võtmevaldkonnad on keskkonnakaitse ja kliimamuutused, teadusuuringud ja stipendiumid, kodanikuühiskond, tervishoid ja lapsed, sooline võrdõiguslikkus, justiitsküsimused ja kultuuripärand.

 In English

The „From special schools to the society with the help of effective networking and career program for youth. “ project benefits from a  grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants.

The aim of the project

As a result of the project „From special schools to the society with the help of effective networking and career program for youth.“, young people released from special schools will be coping better in the society and follow-up support availability and quality will have improved all over Estonia. The competence to offer good quality follow-up support will increase in Tapa and Kaagvere special schools. In addition, the follow-up support skills of the family members of the young people who have been released from special schools will have increased. The main purpose of this project is to develop a systematic follow-up support model, that improves the coping strategies of young people returning from special schools to the society and prevents repeated crimes.

The programme proposal was prepared in close collaboration with the Norwegian Association of Local and Regional Authorities (KS) as a donor programme partner (DPP) and other institutions in Norway. Programme is managed jointly by the Estonian Ministry of Education and Research (MoER), the Estonian Ministry of Justice (MoJ), the Estonian Ministry of Social Affairs (MoSA)  and by the Estonian Youth Work Centre (EYWC) as a Programme Operator Implementing Agency (POIA).


Through the EEA Grants and Norway Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute to reducing social and economic disparities and to strengthening bilateral relations with the beneficiary countries in Europe. The three countries cooperate closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA).

 For the period 2009-14, the EEA Grants and Norway Grants amount to €1.79 billion. Norway contributes around 97% of the total funding. Grants are available for NGOs, research and academic institutions, and the public and private sectors in the 12 newest EU member states, Greece, Portugal and Spain. There is broad cooperation with donor state entities, and activities may be implemented until 2016. 


Key areas of support are environmental protection and climate change, research and scholarships, civil society, health and children, gender equality, justice and cultural heritage.