PIKAAEGSED MEESKONNASUPERVISIOONID

Tarkus on protsessis…

KES VÕIKSID MEESKONNASUPERVISIOONI TULLA?

Pikaaegsesse meeskonnasupervisiooni on oodatud organisatsiooni ca 12-liikmelised püsikoosseisuga grupid. Gruppide moodustamise alused on tellija-poolsed või selguvad meiega koos supervisiooniprotsessi kavandades. Grupid moodustuvad näiteks sama kooliastmete õpetajatest, juhtkonnast, kasvatajatest, teenindavast personalist jne; võimalikud on segagrupid. Oluline on, et supervisiooniseminaril osaleja on huvitatud enesearengust ning on valmis aktiivselt tegutsema iseenese, kolleegi ja organisatsiooni arengu hüvanguks; otsima ja täiustama erinevate tööalaste juhtumite võimalikke lahendusi.

KUIDAS SEDA TEHAKSE?

Pikaaegne meeskonnasupervisioon toimub regulaarselt pikema aja jooksul, näiteks püsikoosseisuga grupile 3 järgnevat korda, 1x kuus poolaasta vältel, 1x kuus õppeaasta vältel. Uuringutele ja kogemustele tuginevalt on supervisiooni eduteguriks protsessi pikkus. Supervisiooniseansi pikkus algab 4 akadeemilisest tunnist ja võib ulatuda näiteks 8, 16, 20 tunnini.

Supervisiooniseminaridel tegeldakse usalduslikus õhkkonnas oma tööalaste olukordade vaatlemise ja kogemuse mõtestamisega. Kasutame erinevaid tegevuslikke töömeetodeid, rollimänge, probleemide vaatlemist erinevatest külgedest. Tõsised teemad on läbi põimitud mänguliste ja loovate harjutustega, kus kaasalöömise määr on vabatahtlik. Kindlasti on väärtuslikud teiste kolleegide seisukohad ning samalaadsed olukorrad.

MIDA SUPERVISIOON MEESKONNALIIKMELE JA MEESKONNALE ANNAB?

Meeskonnasupervisioon aitab:

  • mõista meeskonna terviktoimimist ja organisatsiooni eesmärke
  • saada suurem selgus oma tööeesmärkides
  • täiustada erinevate juhtumite lahendusstrateegiaid
  • leida üles ja edasi arendada oma isiksuse tugevaid külgi ja arenguruumi ning edendada selle abil ka oma ametioskusi
  • leida üles ja edasi arendada meeskonna tugevaid külgi ja arenguruumi ning kavandada edasiviivaid tegevusi
  • kogeda konstrukriivset tagasisidet
  • arendada spontaansust ja loovust
  • vähendada igapäevast tööväsimust ja ennetada läbipõlemist
  • saavutada suuremat tasakaalu töö- ja isikliku elu rollide vahel

Meeskonnasupervisiooni eriliik on grupisupervisioon koos individuaalse tunnivaatluse ja tagasisidega. Supervisioonirühm käib koos minimaalselt 4 korda, lisaks individuaalsupervisioon igaühele (soovituslikult koos nõustatava fokusseeritud tunnivaatluse ning hinnanguvaba tagasisidega). Vajalik koostöö õppejuhiga, kes korraldaks ajagraafikut nii, et ühelepäevale mahuks u 3 tunni vaatlus, individuaalsupervisioonid ja grupisupervisioon.

Paljude uuringute andmetel on supervisioonil positiivne mõju töötaja erialasele arengule. Positiivseid muutusi on täheldatud superviseeritavate professionaalses identiteedis, pädevuses ja rahulolus oma tööga. Üldisemal tasemel on leitud, et supervisioon edendab erialaste teadmiste avardumist, meeskonna või organisatsiooni arengut. On tõestatud, et supervisiooni mõjul vähenevad tööga seotud ärevus, hirmud ja tööstress, tööpinge ja väsimus, paranevad töökorraldus, taluvus- ja prognoosimisvõime, enesehinnang, eneseusaldus, iseseisvus ja koostöövõime, tunnetatakse oma jõudu ja vabanetakse sisemistest kammitsatest, saavutatakse tööalane stabiilsus ja tekib lihtsalt tunne abi saamise võimalikkusest rasketes töösituatsioonides (Laukkanen, E., Marttunen, M. jt 2008).

Vt ka www.isci.ee/supervisioon/lugemist

Võta meiega julgelt ühendust kõikide küsimuste korral ja hinnapakkumise saamiseks –