MIS ON SOTSIODRAAMA?

Sotsiodraama on grupi teadlikkuse tõstmise üks viise, milles kasutatakse draama meetodit ja grupp uurib ühist teemat või grupi sisemist reaalsust läbi rollide ning nendevaheliste suhete.

Sotsiodraama peamiseks eesmärgiks on sotsiaalsete suhete ja suhtumiste teadvustamine ning tervikpildist arusaamise võimaldamine.

Sotsiodraamas keskendutakse teemade uurimisele, mis puudutavad konkreetse grupi liikmeid isiklikus, meeskondlikus, kogukondlikus, ühiskondlikus või üldinimlikus plaanis.

KES SIIA VÕIKSID TULLA?

Sotsiodraamasse on oodatud kõik õpetajad, juhid, lapsevanemad, kogukonna liikmed, kes on huvitatud inimestevahelise mõistmise suurenemisest. Oluline on iga osaleja soov aktiivselt tegutseda ja kuuldavale tuua oma väärtushinnangud, uskumused,  kogemused, kõhklused ja küsimused, et ühiselt olukordi analüüsides saad teadlikumaks inimeseks.

KUIDAS SEDA TEHAKSE?

Sotsiodraamat saab läbi viia väiksemas, suuremas ja väga suures grupis. Grupis luuakse usalduslik, spontaansust käivitav ning iseenda ja grupiliikmete uskumusi uurida võimaldav arengu- ja  eneseväljendamiskeskkond. Otsustatakse, millise teema läbitöötamine on grupile olulisim. Osalised saavad olukordadesse ja rollidesse sisse elada, mängida, tuua avalikult esile isiklikke ja grupi arusaamu, saada kontakti vastandrollidega. Läbimängimisele järgneb juhitud analüüs ja üldistuse tegemine.

Sotsiodraama käigus suureneb kodanikujulgus, loovus ja empaatia; pingeolukordi osatakse tulevikus paremini ennetada ning neid konstruktiivselt lahendada; taasavastatakse mängus peituvad võimalused.

KUI KAUA SEE KESTAB?

Sotsiodraama kestus on minimaalselt 4 akadeemilist tundi, 1 päev või mitu päeva.

 

Sotsiodraama meetodi õppimiseks pakub AMI koolitust:

SOTSIODRAAMA KUI ENESEANALÜÜSI VAHEND

Mis on sotsiodraama? Kuidas kasutada teda õppimise toetamiseks? Kuidas areneb läbi sotsiodraama eneseteadlikkus ja emapaatiavõime? Millal, kus ja kellega võiks lavastada sotsiodraamasid? Kuidas paljude õpilastega/lastega üheaegselt lavastada sotsiodraamat?

Sihtgrupp: õpetajad, lasteaiaõpetajad, huvijuhid, sotsiaalpedagoogid, koolipsühholoogid

Teemad:
–   Sotsiodraama mõiste ja seosed ning erinevused teiste draamavõtetega
–   Sotsiodraama ainestik
–   Sotsiodraama lavastamise võtted
–   Sotsiodraama kasutamine erinevate ainete integratsiooniks
–   Sotsiodraama ja konstruktivistlik õpikäsitlus
–   Emotsionaalne võimekus ja selle mõju õppimisele
–   Isiklike ja sotsiaalsete emotsionaalste võimete arendamise võimalusi sotsiodraama sessioonil
–   Läbi lavastuse eneserefleksiooni harjutamine
–   Sotsiodraamale eelnevad häälestusharjutused

 

Kursuse maht: 16 tundi
Koolitaja: Ene Kulasalu
Kogemuslik õpe: rühmatööd, lühiloengud, arutelud, praktiline harjutamine

Täpsema lisainformatsiooni saamiseks kirjutage palun aadressil
Sotsiodraama kursuse tellimiseks ja hinnapakkumise saamiseks kirjutage e-posti aadressil